Generaties over de grens: jong en oud wonen, leven en beleven samen

Generaties over de grens: jong en oud wonen, leven en beleven samen

Er zijn in Nederland talloze voorbeelden van projecten waarin jongeren en ouderen samen wonen, met elkaar activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Jo Visser fonds gingen we op zoek naar inspirerende intergenerationele initiatieven. In de publicatie ‘Generaties over de grens’ hebben we projecten verzameld van over de hele wereld: van Singapore tot Zuid-Afrika, van Australië tot België. De publicatie is op 10 oktober 2018 gepresenteerd op het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Samen wonen, samen leven, samen beleven
In de eerdere gezamenlijke publicaties Generaties huizen samen (2016) en Generaties (net)werken samen (2017) bundelden we veelbelovende Nederlandse initiatieven waarin jong en oud van betekenis zijn voor elkaar. We concludeerden dat zij elkaar veel te bieden hebben en dat de wederzijdse beeldvorming kan verbeteren als sprake is van langdurig, gelijkwaardig en wederkerig contact. Veel van deze Nederlandse projecten blijken in vergelijkbare vorm ook in het buitenland te bestaan. Niet zo vreemd, want ook de uitdagingen zijn er vergelijkbaar. Zo wonen in veel steden veel ouderen alleen, terwijl er grote behoefte is aan studentenhuisvesting. Waar in Nederland stichting SOlink studenten bij senioren huisvestte, zien we dit idee ook terug in België, Duitsland, Zwitserland en Spanje. Er zijn ook initiatieven die flink verschillen van wat we in Nederland doen, zoals projecten gericht op het behoud van tradities en gebruiken in India en Maleisië. In ‘Generaties over de grens’ bekijken we hoe jong en oud over de hele wereld samen wonen, samen leven en samen beleven.

U kunt de publicatie hier doorbladeren. U kunt ook de pdf downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke van der Waal.

Generaties over de grens

Foto: Juan Luiz Rodriguez (project Viure I Conviure)

Er zijn in Nederland talloze voorbeelden van projecten waarin jongeren en ouderen samen wonen, met elkaar activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Jo Visser fonds gingen we op zoek naar inspirerende intergenerationele initiatieven. In de publicatie Generaties over de grens hebben we projecten verzameld van over de hele wereld: van Singapore tot Zuid-Afrika, van Australië tot België. De publicatie is op 10 oktober 2018 gepresenteerd op het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Samen wonen, samen leven, samen beleven
In de eerdere gezamenlijke publicaties Generaties huizen samen (2016) en Generaties (net)werken samen (2017) bundelden we veelbelovende Nederlandse initiatieven waarin jong en oud van betekenis zijn voor elkaar. We concludeerden dat zij elkaar veel te bieden hebben en dat de wederzijdse beeldvorming kan verbeteren als sprake is van langdurig, gelijkwaardig en wederkerig contact. Veel van deze Nederlandse projecten blijken in vergelijkbare vorm ook in het buitenland te bestaan. Niet zo vreemd, want ook de uitdagingen zijn er vergelijkbaar. Zo wonen in veel steden veel ouderen alleen, terwijl er grote behoefte is aan studentenhuisvesting. Waar in Nederland stichting SOlink studenten bij senioren huisvestte, zien we dit idee ook terug in België, Duitsland, Zwitserland en Spanje. Er zijn ook initiatieven die flink verschillen van wat we in Nederland doen, zoals projecten gericht op het behoud van tradities en gebruiken in India en Maleisië. In ‘Generaties over de grens’ bekijken we hoe jong en oud over de hele wereld samen wonen, samen leven en samen beleven.

U kunt de publicatie hier doorbladeren. U kunt ook de pdf downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Niels Bartels.

Senior Coaching

Er is een nijpend tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel in de ouderenzorg. Enerzijds door de uitstroom van veel ervaren krachten, anderzijds omdat weinig jongeren voor deze sector kiezen door negatieve beeldvorming of praktisch, door een gebrek aan stageplaatsen of adequate begeleiding. Hoe kunnen we oudere werknemers verleiden om langer werkzaam te blijven en tegelijk zorgen dat meer jongeren enthousiast kiezen voor de ouderenzorg?

Met deze uitdaging begon het op Broedplaats, het platform waarop PGGM&CO uitdagingen uitschrijft die betrekking hebben op de sector zorg en welzijn. Leyden Academy en het Jo Visser fonds dienden samen het idee ‘Senior Coaching’ in: betrek senior zorgverleners bij de stagebegeleiding zodat studenten daadwerkelijk kiezen voor een baan in de ouderenzorg én oudere zorgmedewerkers langer voor de sector behouden blijven. Het idee werd in 2018 als winnaar gekozen en is vervolgens verder uitgewerkt.

Senior Coaching als oplossing?
Uitgangspunt van Senior Coaching is ervaren krachten de kans bieden om hun kennis en ervaring in te blijven zetten om jonge (toekomstige) zorgprofessionals te begeleiden op de werkvloer. Niet als klusje erbij, maar als extra functie om de begeleiding van stagiaires en jonge zorgprofessionals te verbeteren en hen voor de ouderenzorg te winnen. Dit biedt ook kansen om ervaren krachten duurzaam in te zetten. Door jong en oud aan elkaar te koppelen, zou ten slotte ook de wederzijdse beeldvorming positief kunnen worden beïnvloed.

Interviews en focusgroepen
Om het idee in de praktijk te toetsen, is in 2018 in een serie interviews bij drie organisaties in de ouderenzorg verkend welke gedachten en ideeën bestuurders, stagiaires, HR-adviseurs, ervaren zorgmedewerkers, opleiders en recent gepensioneerden hebben bij dit onderwerp en welke beelden en verwachtingen er bestaan bij het concept Senior Coaching. Begin 2019 hebben wij bij een zorgorganisatie twee aanvullende focusgroepen georganiseerd met jonge en meer ervaren medewerkers.

Weinig draagvlak
We hebben uit deze gesprekken geconcludeerd dat er op dit moment weinig draagvlak lijkt te bestaan voor het koppelen van jonge en oudere werknemers in een Senior Coaching-concept, mede gezien de uitdagende context in de ouderenzorg met een hoge werkdruk en veel veranderingen op de werkvloer. Ook komen de generaties elkaar in de praktijk al veel tegen en leren zij van elkaar, zowel in de technische kant van het vak als in zaken als mentaliteit en assertiviteit. Er lijkt beperkte animo om de samenwerking tussen jong en oud verder te faciliteren of formaliseren, bovenop de bestaande begeleiding en overlegstructuren.

Verkenning duurzame inzetbaarheid
Om het personeelstekort in de ouderenzorg te verkleinen, lijkt op basis van onze observaties de grootste winst te liggen in het voorkomen dat werknemers van 55 jaar en ouder de ouderenzorg vroegtijdig verlaten, en om herintreders te verleiden om weer aan de slag te gaan in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld door te investeren in passende opleidingen, meer rekening te houden met hun thuissituatie en hen te helpen om te gaan met de digitalisering van de zorg. Leyden Academy, het Jo Visser fonds en PGGM&CO verkennen welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren.

 

Eenzaamheid en verbinding

Eenzaamheid is van alle tijden en het komt onder alle leeftijdsgroepen voor. Het is vaak geen constant gevoel en niet direct te vertalen naar lager welbevinden. Wel neemt het percentage eenzame mensen toe met de leeftijd en dan vooral onder de oudste ouderen. Dit heeft vooral te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner of belangrijke anderen. Deze gebeurtenissen, in combinatie met een afnemende gezondheid, brengen verhoogde risico’s op eenzaamheid met zich mee. 

Kennis bundelen
Vanuit het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Leyden Academy kreeg op haar beurt in 2022 van ZonMw de opdracht onderzoek te doen naar de kennis opgedaan uit 61 initiatieven en projecten die zich richten op het verminderen van eenzaamheid bij oudere mensen.

Praktijk ontmoet wetenschap
Kennis is voortdurend in ontwikkeling, dynamisch, en de methode is participatief, responsief en reflectief. Hoe kan deze kennis geborgd worden? Aandacht voor taalgebruik, kennis delen en een andere rol van fondsen; dat vinden projectleiders belangrijk. Andere adviezen uit het onderzoek zijn:

  1. Maak eenzaamheid onderdeel van een breder onderwerp, zoals anti-ageism, ouderenparticipatie en age-friendliness.
  2. Verduurzaam het subsidiebeleid, zodat het tot structurele financiering van projecten kan leiden.
  3. Geef duidelijke projectvoorwaarden op het gebied van kennisoverdracht binnen initiatieven en projecten.
  4. Leg verbinding tussen academische kennis en vakkennis.
  5. Ontwikkel de leergemeenschap verder.
  6. Stimuleer het gebruik van creatieve onderzoeksmethoden, om ook impliciete kennis te verkrijgen.

Meer lezen? Ga dan naar de rapportage die we in mei 2023 hebben gemaakt en lees het bericht hierover op de website van ZonMw. In onderstaand interview vertelt Elena Bendien over de bijdrage van Leyden Academy aan het onderzoek: “We werken meestal participatief. Dat betekent dat wij onze eigen kennis niet centraal willen stellen, maar de kennis van onze partners. We gaan daar met hen over in gesprek.”

Programmaevaluatie Samen ouder
In de periode 2018-2021 heeft het Oranje Fonds onder de noemer ‘Samen Ouder’ 25 sociale initiatieven ondersteund in het samenbrengen, betrekken en activeren van ouderen. Leyden Academy voerde gedurende drie en een half jaar een effect- en procesevaluatie uit op deelnemer-, project- en programmaniveau. De kwantitatieve metingen tonen aan dat de initiatieven erin slagen om een groep ouderen te bereiken die bovengemiddeld hoog scoren op bekende risicofactoren voor eenzaamheid. De deelnemers zijn vaker alleenstaand en ervaren gemiddeld meer gezondheidsbelemmeringen in hun dagelijks leven. De ouderen geven aan dat zij door hun deelname het gevoel hebben meer in contact te staan met anderen, erbij te horen en onderdeel uit te maken van een gemeenschap. Hierdoor piekeren zij minder en worden zij afgeleid van negatieve emoties. Daarnaast bieden de projecten gezelligheid, afleiding van de dagelijkse sleur en een fijne bezigheid, maar vooral ook het gevoel dat de deelnemers gezien en gewaardeerd worden. In enkele gevallen leidt dit gevoel tot een hechte band met andere deelnemers. De uitkomsten zijn kernachtig verwoord in een publiekssamenvatting, infographic en onderstaande video. Benieuwd naar de uitgebreide eindrapportage met de (statistische en narratieve) uitkomsten en een toelichting op de procedure en onderzoeksmethoden? Klik dan op deze link!

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Elena Bendien.

Zomervisite, jong ontmoet oud

Zomervisite, jong ontmoet oud

Met Zomervisite brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds jongeren in contact met ouderen in een zorgorganisatie. Ze ondernemen samen gezellige activiteiten op basis van de interesses van de ouderen. Zo brengen we jong en oud met elkaar op een plezierige manier in contact en laten we jongeren kennismaken met de ouderenzorg.

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 115.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 145.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 55.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren.

Zinvolle en leuke ontmoetingen in de ouderenzorg
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds middels Zomervisite jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. We maken daarbij gebruik van een door stichting JOW! ontwikkelde app. De bedoeling is het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 te laten zijn. Sinds de start van Zomervisite in 2017 hebben ruim honderdvijftig 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschapjes gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken, gefietst op een duofiets en gekletst.

Klein gebaar, groot plezier
Het verbaasde veel deelnemers dat de ouderen vaak zo open zijn en veel over zichzelf en over vroeger vertellen. Wat ze vooral terugkregen van de ouderen was waardering. Ook bezorgde deze ervaring de deelnemers een duidelijker beeld van ouderen en van de zorg eromheen. Een paar deelnemers gaven van te voren al aan dat zij een zorgopleiding gaan doen en in de ouderenzorg willen gaan werken. Voor hen was dit een manier om ook in de praktijk te zien of dit bij hun past. Naar aanleiding van Zomervisite hebben enkele deelnemers zelfs de mogelijkheid van een welzijnscontract aangeboden gekregen.

“Ik ging altijd met een enorme glimlach weg en kwam blijer thuis na Zomervisite”, “Het is waardevol dat je meer van een andere generatie weet” en “Ik vond het zo leuk dat ik nu een opleiding in de zorg start en in de ouderenzorg een baan zoek” is een greep uit de vele enthousiaste reacties die we naar aanleiding van Zomervisite 2021 hebben ontvangen. Klik hier voor meer ervaringen van jongeren aan voorgaande Zomervisites.

Beeldvorming van jongeren over ouderen
Aan Zomervisite hebben we in 2018 en 2022 onderzoek gekoppeld om inzicht te krijgen in de beeldvorming van jongeren rondom ouderen en de motivatie om met ouderen te werken en hoe ouderen deze ontmoetingen ervaren. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van kwalitatieve interviews en ondersteunende vragenlijsten. Samenvattend laat die evaluatie zien dat alle betrokken partijen – contactpersonen binnen de zorgorganisaties, jongeren en ouderen – positieve dingen heeft gebracht, van ‘andere energie’ tot andere beeldvorming over ouderen en de ouderenzorg. Klik hier voor ons nieuwsbericht over Zomervisite 2022.

Meer weten over Zomervisite? Neem dan contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds of met stichting JOW! Wil je zelf Zomervisite organiseren? Klik dan hier voor de infographic.

Care&Culture Koor: muzikale ontmoetingen in 2018

Care&Culture Koor: muzikale ontmoetingen in 2018

Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je eigen opa, oma of ouders, is aan de orde van de dag. Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden blijken steeds belangrijker te zijn. Samen iets moois beleven kan het welzijn en geluksgevoel voor iedereen vergroten.

In het afgelopen jaar heeft de stichting Care&Culture enkele geweldige Care&Culture Koren gevormd, bestaande uit kinderen van de basisschool, verpleeghuisbewoners, thuiswonende (jonge en oudere) mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen in de gemeenschap die mee wil doen. Vanaf januari 2018 wordt een muzikale beweging gestart door het hele land, met koren op zeker veertien locaties. Met samenwerkende organisaties als Beweging 3.0, Amsta, Thebe, Opella en de Paletgroep. Leyden Academy en het Jo Visser Fonds ondersteunen dit initiatief van harte.

Het succes van het Care&Culture Koor ligt in de deskundige begeleiding vanuit de (kunstvak)professionals en het enorme enthousiasme van alle betrokkenen. Met alle deelnemende koren wordt toegewerkt naar 21 september 2018, Wereld Alzheimer Dag. Het thema dat Alzheimer Nederland voor 2018 heeft bepaald, sluit prachtig aan: ‘Muzikale Ontmoetingen’.

Een filmische impressie van het Care&Culture Koor vindt u hier. U kunt ook deze korte minidocumentaire bekijken.

Wilt u deel uitmaken van deze muzikale beweging? Stichting Care&Culture is altijd op zoek naar meer deelnemende organisaties om impact te kunnen maken en de kracht van kwetsbare mensen, al dan niet met dementie, te tonen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@careculture.nl of kijk op de website.

Nieuwe publicatie Generaties (net)werken samen

Nieuwe publicatie Generaties (net)werken samen

Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? In de publicatie Generaties (net)werken samen staan aansprekende intergenerationele projecten verzameld, aangevuld met interviews met experts en interessante kijk-, lees- en luistertips. De publicatie beleeft vandaag haar primeur op het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Dat ouderen en jongeren elkaar tegenkomen en samen dingen doen, is niet vanzelfsprekend meer. Uit de verhalen in deze publicatie blijkt hoe het anders kan. Ze laten een benadering zien waarin jong en oud voor elkaar van betekenis zijn en elkaars leefplezier kunnen vergroten. Uit alle voorbeelden blijkt dat gelijkwaardig persoonlijk contact tussen jong en oud wederzijds begrip en waardering kan opleveren. Die wederkerigheid willen wij graag benadrukken, want nog te vaak wordt aangenomen dat jongeren alleen iets voor ouderen kunnen betekenen. Intergenerationeel contact is waardevol, maar het komt niet vanzelf tot stand. Het kost tijd maar levert vaak veel plezier op!

Leyden Academy, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vereniging Het Zonnehuis willen met deze publicatie graag laten zien dat er goede voorbeelden zijn van jongeren en ouderen in het land die al volop verbinding maken en elkaar iets waardevols te bieden hebben. Zij hopen dat deze voorbeelden inspireren tot nieuwe intergenerationele initiatieven.

U kunt de publicatie hier doorbladeren. U kunt ook de pdf downloaden.

Lees ook de publicatie Generaties huizen samen uit 2016, over vernieuwende woonvormen van jong en oud.

Dementie Dichterbij: bijzondere ontmoetingen tussen studenten en ouderen

Dementie Dichterbij: bijzondere ontmoetingen tussen studenten en ouderen

Goede zorg begint bij aandachtig kijken en luisteren naar de mensen aan wie je zorg gaat verlenen. Vanuit die gedachte zijn studenten van ROC TOP in Amsterdam en Stenden Hogeschool in Leeuwarden in het afgelopen jaar op pad gegaan om de levensverhalen op te tekenen van mensen met dementie, onder de titel ‘Dementie Dichtbij’.

Op de Dementie Verhalenbank kunt u de komende weken deze verhalen van de studenten teruglezen. U vindt er fragmenten uit hun gedichten, filmpjes, presentaties en geschreven verslagen van de vaak bijzondere ontmoetingen. De eerste blogs staan inmiddels op de website. Zoals het verhaal van Iklima en Levi, die een band opbouwden met mevrouw Assies uit de Jordaan: “Sinds het interview merk ik dat ze me nog meer vertrouwt.” Rafijene en Delegate maakten kennis met een ouder echtpaar, waarvan de vrouw geheugenproblemen heeft. Zij bewonderen haar echtgenoot om zijn geduld en begrip.

Houd de Dementie Verhalenbank vooral in de gaten voor de nieuwste artikelen of volg de blog op Twitter: @DemVerhalenbank.

Het project Dementie Dichtbij is een initiatief van Dementie Verhalenbank-partners Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis.

Scholieren pitchen bij Levensles Leiden: van slimme deurmat tot adoptiekleinkind

Scholieren pitchen bij Levensles Leiden: van slimme deurmat tot adoptiekleinkind

Een deurmat met sensor die ouderen waarschuwt voordat ze de deur openen, om hen te behoeden voor babbeltrucs. Een Tinder-achtige app die ouderen matcht met een adoptiekleinkind. Een hangplek voor jong en oud in de wijk om samen te chillen en een theetje te drinken. Een greep uit de originele ideeën die op woensdag 15 februari 2017 werden gepitcht door (v)mbo-scholieren, tijdens het evenement Levensles.

Frisse blik van jongeren
Zo’n 150 scholieren, senioren en mensen die werken in zorg en welzijn of bij de gemeente, verzamelden zich in Utopa, het voormalige weeshuis in de binnenstad van Leiden. Aanleiding was de negende editie van inspiratie- en kennisdag Levensles, een evenement waarbij scholieren en studenten worden uitgedaagd om met een frisse blik te kijken naar (goede zorg voor) ouderen. De dag startte met presentaties van Marieke van der Waal en Lex van Delden (Leyden Academy), districtschef politie Arthur van Baaren en Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Leiden. Daarna was de vloer voor de jongeren, met in totaal tien pitches.

Brug slaan voor oudere migranten
Tara en Ezra mochten als eerste het podium pakken. Zij vroegen aandacht voor de groeiende groep ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond: zo’n 200.000 ouderen in 2025. Zorgverleners spreken vaak hun taal niet of er kunnen misverstanden ontstaan vanuit een verschil in cultuur of religie. Volgens Tara en Ezra ligt de oplossing voor de hand: er zijn heel veel mbo’ers met een multiculturele achtergrond. Laat hen een brug slaan tussen migranten en zorgverleners!

Deurmat tegen babbeltrucs
De zestienjarige Madelief had zich verdiept in babbeltrucs, oplichters die zich met een smoes naar binnen praten. Ook haar oplossing was simpel, maar doeltreffend: leg een deurmat neer met een sensor, die enkele vragen stelt voordat de oudere de deur opent, zoals “Doe niet meteen open” en “Kent u deze persoon?” Aan de buitendeur kan zelfs een mat worden neergelegd die hondengeblaf produceert, om eventuele kwaadwillenden af te schrikken.

Pokémon Go voor jong en oud
Veel ideeën hadden als doel om jong en oud met elkaar in contact te brengen. Hoe kunnen we zorgen dat zij elkaar vaker zien en spreken? Volkan wil kinderen en ouderen met elkaar in gesprek brengen over levensvragen, Dexter dacht meer aan samen muziek maken en Sjaak aan samen ‘op inspiratiepad’ en daarna herinneringen ophalen en kunst maken. Ruben bedacht dat er veel ouderen zijn zonder kleinkinderen, terwijl sommige kinderen geen opa of oma meer hebben. Hij stelde voor een Tinder-achtige app te maken, die een match maakt tussen grootouders en een ‘adoptiekleinkind’. Een bijzonder idee kwam van Patrick: hij wil een wijkgame maken in Leiden- Noord, een soort “Pokémon Go voor jong en oud”, waarbij jong en oud samen in beweging komen – achter de computer en in de buitenlucht.

Fijne hangplek om te chillen
Eva had alvast bedacht waar al deze ideeën fysiek bij elkaar kunnen komen: zij pitchte voor een ‘HangOud’, een fijne hangplek in de wijk waar iedereen graag op zaterdagmiddag naar toe gaat om te chillen, kletsen, een theetje te drinken en workshops te volgen. Ze kreeg vanuit de zaal meteen suggesties aangereikt voor geschikte locaties in Leiden. Sowieso werden er tijdens de dag veel nuttige contacten gelegd en tips uitgewisseld met de aanwezige zorgbestuurders en gemeenteambtenaren, om de ideeën daadwerkelijk tot stand te brengen. Gezien de hoge kwaliteit van de inzendingen besloot de jury uiteindelijk om alle tien de pitches tot winnaar uit te roepen. De hieraan verbonden geldprijs van EUR 250 geeft alle initiatiefnemers hopelijk net dat extra zetje om hun plannen te verwezenlijken.

Levensles is een initiatief van Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis. Kijk voor meer informatie en inspiratie op de website.

Artikel PLOS ONE: effect zorgstage op beeld studenten over ouderen

Artikel PLOS ONE: effect zorgstage op beeld studenten over ouderen

Wat is het effect van een zorgstage op de beeldvorming over ouderen bij eerstejaars geneeskundestudenten? Onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Center for Healthy Aging van de Universiteit van Kopenhagen publiceerden erover op 20 januari 2017 in wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. In het collegejaar 2012-2013 werden circa 250 eerstejaars studenten geneeskunde geënquêteerd, voorafgaand aan en na afloop van de verplichte zorgstage van twee weken in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of geriatrische afdeling van een ziekenhuis.

Het artikel When Contact Is Not Enough: Affecting First Year Medical Students’ Image Towards Older Persons door Sasmita Kusumastuti, Esther van Fenema, Eugenie Polman, Wilco Achterberg, Jolanda Lindenberg en Rudi Westendorp is op 20 januari 2017 gepubliceerd in online open-access wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.