Leefplezierplan voor de zorg

In april 2017 is Leyden Academy gestart met het pilot-project Leefplezierplan voor de zorg – Een persoonlijke blik op kwaliteit, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt? En is het dan nog mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? Dat gaat Leyden Academy gedurende twee jaar verkennen met elf instellingen voor ouderenzorg.

Leefplezier als maatstaf voor kwaliteit
Binnen de Nederlandse verpleeghuizen gelden diverse normen en protocollen, die vooral zijn ontwikkeld om de veiligheid van bewoners te waarborgen en te voorzien in hun medische behoeften. Voor deze kwetsbare mensen, in de laatste fase van hun leven, is positief welbevinden echter minstens zo belangrijk als het voorkomen van narigheid en ongelukken. Wat maakt het leven de moeite waard? En kunnen we mensen de ruimte geven om te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn? In de pilot ‘Leefplezierplan voor de zorg’ wordt verkend wat er gebeurt als je dit in de langdurige zorg als uitgangspunt kiest en als maatstaf neemt voor kwaliteit.

Verantwoording op basis van verhalen
Tegemoetkomen aan persoonlijke wensen en verlangens vraagt allereerst dat verpleegkundigen en verzorgenden de bewoners beter leren kennen: wat is hun verhaal, wie zijn voor hen belangrijk, wat geeft hun leven kleur? Deze inzichten vormen het uitgangspunt van het ‘leefplezierplan’, met daarin ook aandacht voor de rollen van familie en mantelzorgers en de dilemma’s die in de praktijk ontstaan. Want wat bewoners en hun dierbaren graag willen, kan schuren met wat er mag, kan, of ‘hoe het hoort’. Daar moet met elkaar de benodigde ruimte worden gecreëerd. Belangrijk element in de pilot is het zichtbaar maken van de kwaliteit die voortkomt uit deze nieuwe aanpak. Gedurende de looptijd van de pilot werkt Leyden Academy aan een nieuwe methodiek voor in- en externe verantwoording van kwaliteit op basis van narratieven (verhalen van mensen zelf). Dit gebeurt vanuit het primaire proces in de zorginstellingen en in samenspraak met VWS en het Zorginstituut. Ook zijn enkele zorgkantoren betrokken bij dit experiment.

Opzet van de pilot
De pilot heeft een looptijd van twee jaar en er doen elf Nederlandse instellingen mee, zeer divers in omvang en opzet. De teams worden initieel getraind in de basismethodiek van de ‘Doodle Me’-tool van The Generation Keeper, een methode om zonder standaard vragenlijsten en vanuit een persoonlijke relatie de oudere als persoon te leren kennen. Beoogd eindproduct is een breder inzetbaar trainings- en implementatietraject voor zorgorganisaties, inclusief contextuele randvoorwaarden in het primaire proces die het personeel in staat moeten stellen om hieraan adequaat en met plezier invulling te geven. In april 2018 hebben we onze tussentijdse bevindingen gepubliceerd in het artikel Het leefplezierplan krijgt vorm.

Klik hier voor de brochure of bekijk de video die in 2017 is opgenomen bij deelnemende zorginstelling De Oude Pastorie in Huizen. Lees ook de reportage uit dagblad Trouw van 24 oktober 2017 vanuit De Oude Pastorie of het artikel uit Dagblad van het Noorden van 4 januari 2018 over zorginstelling De Hoven. In magazine Zorgvisie van oktober 2018 vindt u een interview met Joris Slaets over deze pilot.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het project, stuur dan een e-mail naar Ellen Plasmeijer.