Verbonden

We willen eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd bij de samenleving betrokken zijn en maatschappelijk actief kunnen blijven, als zij dit willen. Dit schept kansen voor ouderen en voor de samenleving als geheel. Veel wijsheid, kennis en ervaring blijven nu onvoldoende benut. We hebben hiertoe nadrukkelijk aandacht voor ouderen in minder kansrijke omgevingen en willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Doorslaggevend hierbij is de beeldvorming over ouderen en ouder worden; we willen deze onderzoeken en positiever kleuren. De stijgende levensverwachting vraagt daarnaast om een herziening van vastgeroeste denkbeelden over levenslopen en om contact tussen generaties. Leyden Academy wil hiervoor ideeën en alternatieven onderzoeken en aandragen, onder andere op het gebied van onderstaande onderwerpen.

Beeldvorming over ouderen en ouder worden
Wat zijn onze beelden bij het ouder worden, hoe kijken we naar oudere mensen en hoe zien zij zichzelf? Er bestaan in onze samenleving veel bewuste en onbewuste positieve en negatieve vooroordelen die een goede oude dag in de weg kunnen staan. We onderzoeken welke wensen en ambities ouderen zelf hebben, van wie en hoe ze steun willen ontvangen en hoe zij denken over ouder worden. Daarnaast willen we de beeldvorming over ouderen beter begrijpen. We onderzoeken ook hoe we de beeldvorming kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door verbinding door talent.

Contact tussen jong en oud
In onze samenleving ontmoeten jongeren en ouderen elkaar niet zo vaak. En zoals we weten, maakt onbekend onbemind: er zijn veel vooroordelen over en weer. Uit onderzoek blijkt dat stereotypen kunnen worden bijgesteld als er sprake is van persoonlijk, langdurig en gelijkwaardig contact. Leyden Academy ontplooit diverse activiteiten gericht op het onderzoeken en verbeteren van de beeldvorming door ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen te stimuleren. Ook onderzoeken we de beeldvorming over de ouderenzorg en hoe jonge en ervaren medewerkers naar de ouderenzorg kijken. We achterhalen hun motivaties en samen met hen ontwikkelen we interventies en projecten die medewerkers voor de ouderenzorg behouden en nieuwe medewerkers aantrekken.

Inclusieve samenleving
Op welke manieren kunnen en willen (kwetsbare) ouderen meer bij de samenleving worden betrokken? Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen die dit willen, de rol kunnen spelen die zij wensen? We onderzoeken de voorwaarden voor een samenleving die inclusief is, dat wil zeggen waarin rekening wordt gehouden met elkaar en elkaars wensen, behoeften en talenten. In diverse projecten kijken we naar de impact van lokale initiatieven op het leven, de sociale relaties en het welbevinden van deelnemende ouderen. Ook bundelen we de schat aan kennis over het werken met ouderen in praktijk in dynamische kennissyntheses. We verbinden de praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten en achterhalen hoe we deze bruikbaar kunnen maken. Verder ontwikkelen we projecten met en voor mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals ouderen die moeite hebben met lezen en schrijven of een kleinere beurs hebben om in beeld te brengen hoe zij het ouder worden ervaren, wat zij belangrijk vinden en wat we kunnen doen om hierop aan te sluiten. We vinden het belangrijk om oog te hebben voor de diversiteit onder oudere mensen en hen een stem te geven.

Ouderen met een migratieachtergrond
Van steeds meer Nederlandse ouderen stond de wieg in het buitenland, bijvoorbeeld in Suriname, Indonesië, Turkije, Marokko, Duitsland of Polen. We onderzoeken hoe zij het ouder worden ervaren. In hoeverre verschillen hun (zorg)behoeften, wensen en verlangens van hun ‘Hollandse’ leeftijdsgenoten? Hoe kunnen we hun welbevinden vergroten en de beeldvorming van oudere migranten positief beïnvloeden? Wij vragen daarbij nadrukkelijk aandacht voor de groeiende diversiteit onder ouderen met een migratieachtergrond.

Podcast Ouderen Spreken Zich Uit
Ouderen maken onderdeel uit van de samenleving. Daarom is hun stem en zeggenschap van belang. In beleid, praktijk en wetenschap. In de podcast Ouderen Spreken Zich Uit gaan ervaringsdeskundigen en experts met elkaar in gesprek over de toegevoegde waarde van deze generatie actieve ouderen die niet alleen veel wil maar vooral ook veel doet. In de aflevering Participatie en Dialoog geven twee leden van de Raad van Ouderen en Tineke Abma inspirerende voorbeelden van burgerinitiatieven door en voor ouderen. Beluister de podcast hier.

Meer informatie over de onderzoeksprojecten die onder het speerpunt ‘Verbonden’ vallen vindt u in het rechter menu. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Jolanda Lindenberg.