Verbonden

We willen eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd bij de samenleving betrokken zijn en maatschappelijk actief kunnen blijven, als zij dit willen. Dit schept kansen voor ouderen en voor de samenleving als geheel. Veel wijsheid, kennis en ervaring blijven nu onvoldoende benut. Doorslaggevend hierbij is de beeldvorming over ouderen en ouder worden; we willen deze onderzoeken en positiever kleuren. De stijgende levensverwachting vraagt daarnaast om een herziening van vastgeroeste denkbeelden over levenslopen en om contact tussen generaties. Leyden Academy wil hiervoor ideeën en alternatieven onderzoeken en aandragen.

Verbonden in coronatijd
Ook in de tijden van corona hebben we de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Deel ouderen niet langer in hokjes in, betoogt dr. Jolanda Lindenberg in ons manifest Ouderen en corona – vier lessen en kansen (mei 2020). Zie en waardeer ieder mens als een uniek individu, met eigen kracht en kwetsbaarheid. Laten we de bijzondere solidariteit van deze coronatijd vasthouden en ons best doen om ons meer in elkaar te verdiepen, beter naar elkaar te luisteren en niet te snel te oordelen.

Onderzoek ouderen en corona
De dreiging van het corona-virus, de maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Er wordt in de media veel over (kwetsbare) ouderen gesproken. Maar hoe beleven zij deze dagen zelf? Hoe brengen zij de dag door, waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe onderhouden zij contact met hun naasten? We willen de stem van senioren laten horen, zowel door hun verhalen te delen op online platform Wij & corona als door kwalitatief onderzoek in de vorm van een serie diepte-interviews.

Beeldvorming over ouderen en ouder worden
Wat zijn onze beelden bij het ouder worden, hoe kijken we naar oudere mensen en hoe zien zij zichzelf? Er bestaan in onze samenleving veel bewuste en onbewuste positieve en negatieve vooroordelen die een goede oude dag in de weg kunnen staan. We onderzoeken welke wensen en ambities ouderen zelf hebben, van wie en hoe ze steun willen ontvangen en hoe zij denken over ouder worden. Daarnaast willen we de beeldvorming over ouderen beter begrijpen. We onderzoeken ook hoe we de beeldvorming kunnen beïnvloeden om zo bij te dragen aan een goede oude dag.


Contact tussen jong en oud
In onze samenleving ontmoeten jongeren en ouderen elkaar niet zo vaak. En zoals we weten, maakt onbekend onbemind: er zijn veel vooroordelen over en weer. Uit onderzoek blijkt dat stereotypen kunnen worden bijgesteld als er sprake is van persoonlijk, langdurig en gelijkwaardig contact. Leyden Academy ontplooit diverse activiteiten gericht op het onderzoeken en verbeteren van de beeldvorming door ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen te stimuleren.


Inclusieve samenleving
Op welke manieren kunnen en willen (kwetsbare) ouderen meer bij de samenleving worden betrokken? Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen die dit willen, de rol kunnen spelen die zij wensen? We onderzoeken de voorwaarden voor een samenleving die inclusief is, dat wil zeggen waarin rekening wordt gehouden met elkaar en elkaars wensen, behoeften en talenten. Zo zijn we door het Oranje Fonds gevraagd te onderzoeken welke interventies effect sorteren en het sociaal welbevinden vergroten. Ook gaan we in gesprek met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, om ons een beeld te vormen van hoe zij het ouder worden ervaren.

Ouderen met een niet-Westerse achtergrond
Van steeds meer Nederlandse ouderen stond de wieg in het buitenland, bijvoorbeeld in Suriname, Indonesië, Turkije of Marokko. We onderzoeken hoe deze senioren zich verhouden tot het ouder worden. In hoeverre verschillen hun (zorg)behoeften en verlangens van hun ‘Hollandse’ leeftijdsgenoten? Hoe kunnen we hun welbevinden vergroten?

Neem voor meer informatie over het speerpunt ‘Verbonden’ contact op met Jolanda Lindenberg.