Verbonden

We willen eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd midden in de samenleving staan en maatschappelijk actief kunnen blijven, als zij dit willen. Dit schept kansen voor ouderen en voor de samenleving als geheel. Veel wijsheid, kennis en ervaring blijven nu onvoldoende benut. Doorslaggevend hierbij is de beeldvorming over ouderen en ouder worden; we willen deze onderzoeken en positiever kleuren. De stijgende levensverwachting vraagt daarnaast om een herziening van vastgeroeste denkbeelden over levenslopen en om contact tussen generaties. Leyden Academy wil hiervoor ideeën en alternatieven aandragen.

We ondernemen op dit thema onder meer de volgende initiatieven:

Neem voor meer informatie omtrent het speerpunt ‘Verbonden’ contact op met Jolanda Lindenberg.