Privacybeleid

Hoe gaat Leyden Academy om met persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Verantwoordelijke
Leyden Academy on Vitality and Ageing (hierna te noemen Leyden Academy) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG). Dit houdt in dat Leyden Academy beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Leyden Academy is er voor verantwoordelijk dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Contactpersoon binnen Leyden Academy is de office manager, te bereiken via 071-524 0960.

Persoonsgegevens
Leyden Academy verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1a van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna te noemen Wbp). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Leyden Academy gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact te houden met betrokkenen over informatie over de te volgen opleiding. De gegevens worden ook gebruikt om (ex-)cursisten op de hoogte houden van inhoudelijke informatiebijeenkomsten als wel nieuwe opleidingen en voor het beantwoorden van vragen en klachten. Deze gegevens worden opgeslagen in ons Customer Relations Management (CRM)-systeem.

Grondslag voor de verwerking
Leyden Academy zal alleen met toestemming van de cursist de persoonsgegevens verwerken die zijn ingevuld op het inschrijvingsformulier. Het expliciete verzoek om toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens is opgenomen op het inschrijvingsformulier voor de diverse cursussen.

Beveiliging persoonsgegevens
Leyden Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Leyden Academy bewaart persoonsgegevens buiten het CRM niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, namelijk maximaal 5 jaar, m.u.v. de gegevens van de studenten van de Master Vitality and Ageing, die volgens de wettelijke verplichting 10 jaar worden bewaard. Ook gegevens gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden 10 jaar bewaard.

Gebruik van cookies op onze website
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari). Alle op de website van Leyden Academy gebruikte cookies zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd en privacy vriendelijk. Het betreft de volgende cookies:

  • Functionele cookies: Leyden Academy gebruikt functionele cookies om de website goed te laten werken. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd;
  • Google Analytics cookies: Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google. Deze service gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteit. Leyden Academy volgt de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens en nam naar aanleiding hiervan de volgende maatregelen:
    – er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google;
    – het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd; en
    – er worden geen data doorgestuurd naar aanvullende Google-diensten.

Melding
Leyden Academy heeft de wijze van gegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacyrechten
Betrokkenen hebben recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Leyden Academy verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Leyden Academy behandelt dit verzoek binnen twee weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@leydenacademy.nl.