De coronacrisis als spiegel

De coronacrisis als spiegel

Nu de ergste crisis achter de rug lijkt, kunnen we voorzichtig terugblikken en vooruitkijken op de vraag hoe wij in de toekomst willen omgaan met onze ouderen en de ouderenzorg in Nederland. Waar zijn we kritisch op, maar ook: wat willen we juist behouden? In de zomereditie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken formuleert Tineke Abma antwoorden op deze vragen.

Van cure naar care en preventie
In haar essay plaatst Tineke allereerst de onderwaardering van ouderen en de zorg voor ouderen in een historisch en recent sociaal-politiek perspectief. Zo valt op dat ouderen gedurende de crisis eenzijdig zijn benaderd als ‘kwetsbaren’ en dat zij zelf niet zijn betrokken bij de opgelegde maatregelen die hun kwaliteit van leven direct raakten. Vervolgens zet zij uiteen dat dit geen onvermijdelijkheid is, maar een politieke keuze. Ze pleit voor een omslag van cure naar care en preventie, waarbij het perspectief van de oudere zelf steeds moet worden meegenomen. Zodat de zorg en ondersteuning goed aansluiten bij de behoeften en verlangens van oudere mensen.

Wenkend perspectief
Ten slotte schetst Tineke een wenkend perspectief op basis van betekenisvolle ervaringen en waarden die oplichten in deze tijd. Denk aan de veerkracht van ouderen om met tegenslagen om te gaan, het belang van persoonsgerichte zorg en fysieke nabijheid, en de golf aan waardering voor het zorgpersoneel. En zeker ook de vele uitingen van solidariteit vanuit de samenleving: “Mensen willen graag van betekenis zijn voor anderen, en ervaren dat dit veel geluk en plezier geeft.”

U kunt het artikel ‘De coronacrisis als spiegel’ lezen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (zomer 2020) of klik hier voor de pdf-versie.

200e verhaal gepubliceerd op Wij & corona

200e verhaal gepubliceerd op Wij & corona

Eind maart 2020 zijn Leyden Academy en stichting GetOud samen gestart om de stem van senioren in coronatijd een podium te geven. We zijn ouderen gaan interviewen en hun verhalen gaan opschrijven; zij deelden met ons hun persoonlijke, heel diverse en vaak aangrijpende ervaringen. Vandaag hebben we op Wij & corona alweer het 200e verhaal gepubliceerd, van de 71-jarige Lola Paz uit de Filippijnen. Zij probeert samen met haar 81-jarige zus te overleven ondanks een gebrek aan voedsel, medicijnen en mensen die ondanks de quarantaine gewoon de straat op gaan.

Verhalenplatform Wij & corona wordt mede mogelijk gemaakt door Jo Visser fonds, stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Bij het verzamelen van de verhalen werken we plezierig samen met o.a. HelpAge International, Netwerk 100, Vraagelkaar, Centrum voor Cliëntervaringen en OMAZ.

De Telegraaf: ‘Aan ouderen wordt niets gevraagd’

De Telegraaf: ‘Aan ouderen wordt niets gevraagd’

Ouderen moeten mee kunnen praten of ze wel of niet in aanmerking komen voor een ic-opname als er een tekort aan bedden zou ontstaan in het ziekenhuis. Dat is één van de aanbevelingen van Leyden Academy op basis van een kwalitatief onderzoek onder bijna zestig senioren. Dagblad De Telegraaf publiceert vandaag een uitgebreid artikel naar aanleiding van het onderzoek.

“Wat ons bevreemdt, is dat ouderen zelf in deze discussie nauwelijks worden betrokken. Dit geldt overigens ook breder bij de totstandkoming van beleid en maatregelen in de coronacrisis. Ouderen vormen de belangrijkste risicogroep maar aan hen wordt niets gevraagd, terwijl premier Rutte bijvoorbeeld wel expliciet jongeren uitnodigde om mee te denken,” zegt onderzoeksleider Jolanda Lindenberg in De Telegraaf. Ze sluit dan ook af met het advies om in gesprek te gaan en blijven met senioren bij het ontwikkelen van beleid en maatregelen, en te focussen op hun kracht en mogelijkheden.

In het artikel geven ook drie senioren, die zijn geraadpleegd in ons kwalitatief onderzoek, hun mening over het onderwerp. Dolly (92) uit Voorburg is misschien oud, maar ze zit nog vol levenslust. Dit geldt ook voor Merapi (72) uit Amsterdam, die de vraag stelt: “Wat is kwetsbaar? Zijn wij ouderen niet meer dan dat?” Ook Loek (95) uit Rosmalen heeft een uitgesproken mening: “Zo lang een oudere aan het leven hecht, moet diegene zelf kunnen beslissen.”

Klik hier voor het Telegraaf-artikel ‘Aan ouderen wordt niets gevraagd’.

Dolly, Merapi en Loek hebben eerder gedeeld hoe zij de coronacrisis ervaren op verhalenplatform Wij & corona. Wellicht herkent u Loek ook als het ‘gezicht’ van Leyden Academy in 2020.

Laat ouderen meepraten over IC-opname

Laat ouderen meepraten over IC-opname

Leiden, 18 juni 2020 – “Als er gekozen moet worden tussen mij en een jong iemand die nog een gezin heeft, wat in leven blijven betreft, nou, dan vind ik het geen probleem als ze kiezen voor zo’n jong iemand.” Dit zei een 72-jarige dame in het onderzoek dat Leyden Academy on Vitality and Ageing in april 2020 uitvoerde onder bijna zestig senioren, over hoe zij de coronacrisis beleven. Haar uitspraak illustreert één van de bevindingen uit het onderzoek, namelijk dat veel ouderen door corona zijn gaan nadenken over hun eigen keuzes en wensen bij een eventuele besmetting. Waarbij de één zich al heeft voorgenomen om van een IC-opname af te zien, terwijl de ander dit strijdbaar tegemoet ziet.

Telefonische diepte-interviews
Sinds het begin van de coronacrisis wordt er in politiek, media en samenleving veel gesproken over de situatie en de ‘kwetsbaarheid’ van ouderen. Maar wat vinden zij hier eigenlijk zelf van? Onderzoekers van Leyden Academy hielden in april 2020 diepte-interviews met 59 senioren uit heel Nederland, met diverse achtergronden en een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. Via de telefoon zijn zij geïnterviewd over hoe zij omgaan met de maatregelen, de impact op hun dagelijks leven en het contact met anderen, en hoe de situatie hun gevoel van welbevinden beïnvloedt. Ook is gevraagd hoe zij de berichtgeving over corona en ouderen ervaren en hoe ze naar de toekomst kijken.

Eigen afwegingen maken
Er zit veel verschil in hoe individuele ouderen de crisis beleven. De maatregelen geven veel respondenten een gevoel van isolatie en een duidelijke beperking in hun doen en laten, maar er zijn ook senioren die deze tijd ervaren als een periode van rust en bezinning. De crisis betekent voor de meeste geïnterviewden een stilstand in hun leven door het wegvallen van betekenisvolle contacten, persoonlijke (keuze)vrijheid en maatschappelijk van betekenis kunnen zijn. Ouderen waarderen de initiatieven en opofferingsgezindheid van jongere generaties, maar slechts weinigen voelen zich aangesproken door de berichtgeving over ouderen als ‘risicogroep’ of ‘kwetsbaar’. Onderzoeker dr. Jolanda Lindenberg: “Zelfs senioren voor wie het virus extra gevaarlijk is, herkennen zich niet altijd in dat eenvormige beeld. Zij maken hun eigen afwegingen hierin, ook ten aanzien van het naar buiten gaan of een eventuele IC-opname. Sommige ouderen hebben al met familie moeilijke gesprekken gevoerd over wat ze wel of niet willen.”

“Ik had absoluut niet door dat het over de kwetsbare ouderen ging, waartoe ik qua leeftijd behoor” (heer, 75 jaar oud)

Omgaan met de maatregelen
De impact van de coronamaatregelen verschilt per persoon, maar de onderzoekers zien wel patronen in de wijze waarop ouderen hiermee omgaan. Lindenberg: “Senioren proberen op verschillende manieren grip te houden op de situatie. Bijvoorbeeld door te relativeren: alle respondenten, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, gaven aan dat zij het nog relatief ‘goed’ hebben vergeleken met anderen, zoals mensen die hun baan verliezen of bewoners van het verpleeghuis. Een andere strategie is het beperken van het volgen van het coronanieuws, door af en toe bewust even uit te schakelen of alleen op vaste momenten naar het nieuws te kijken. Ten slotte accepteren veel senioren de situatie: ‘het is wat het is’. Wel vanuit een verwachting van tijdelijkheid; het vooruitzicht van betere tijden helpt hen om deze tijd door te komen.”

“Straks kunnen we weer dubbel genieten.” (dame, 92 jaar oud)

Aanbevelingen
De onderzoekers vinden dat er zowel in de samenleving als in de media meer aandacht moet komen voor de diversiteit van senioren en hun verschillende ervaringen tijdens de coronacrisis. Dit komt vooral tot uiting in hoe ouderen met de maatregelen omgaan en dat ze zich vaak niet aangesproken voelen door het generaliserende beeld dat van ouderen wordt geschetst. Lindenberg: “Het erkennen van deze diversiteit kan ons helpen in het beter overbrengen van specifieke maatregelen, het ontwikkelen van toekomstige maatregelen en het voorkomen van gevoelens van onzekerheid of angst.”

Ook in de actuele discussie over welke afwegingen artsen moeten maken als er een tekort aan IC-bedden zou zijn, moeten ouderen zelf nadrukkelijker worden betrokken. “Niet alle ouderen kunnen zich vinden in de kalenderleeftijd en de ene 75-jarige is de andere niet. Het is vooral belangrijk dat we dit niet voor ouderen gaan invullen en hen zelf aan het woord laten. Dan blijkt dat sommige ouderen zeker offers willen brengen als het gaat om het binnen blijven om de economie op gang te helpen, of als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt bij een overvolle IC. Ga en blijf met senioren in gesprek, richt je op hun kracht en mogelijkheden en ontwikkel op basis van hun ervaringen, inzichten en opvattingen passend beleid en strategieën,” besluit Lindenberg.

“Dat is natuurlijk een onzinnige manier van doen, om zo’n botte meetlat neer te zetten. Ik zou in elk ziekenhuis de artsen de vrijheid geven om hun beroep uit te oefenen en elke zaak op zijn eigen merites te beoordelen, waarvan de leeftijd van de persoon in kwestie deel uit zal maken, denk ik.” (heer, 77 jaar oud)

Publiekssamenvatting
Voor een overzicht van de belangrijkste uitkomsten, bevindingen en achtergronden van het onderzoek, raadpleeg de publiekssamenvatting Het leven (tijdelijk) onderbroken – Ervaringen van ouderen tijdens de coronacrisis of bekijk de verkorte animatievideo.

Neem in geval van vragen contact op met Niels Bartels, manager communicatie, tel. (06) 3461 4817 of via e-mail.

Manifest Leyden Academy: Ouderen en corona – vier lessen en kansen

Manifest Leyden Academy: Ouderen en corona – vier lessen en kansen

Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Die staat sinds het uitbreken van de corona-pandemie ernstig onder druk. Ouderen vormen de belangrijkste risicogroep en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen diep in op het (sociale) leven van ons allen en van senioren in het bijzonder. De waardigheid van ouderen in al hun diversiteit, en de zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen vragen meer dan ooit om onze aandacht.

De crisis legt pijnpunten en misvattingen bloot in de wijze waarop wij als samenleving, en zeker als beleidsmakers, kijken naar ouderen en hun positie in en bijdrage aan de maatschappij. Die zijn niet nieuw maar worden nu, onder hoogspanning, verder uitvergroot. We kunnen hier lessen uit trekken, en vooral ook de kansen benutten die deze periode ons aanreikt:

1. Er wordt veel over ouderen gesproken. Maar waar is hun eigen perspectief, bijvoorbeeld bij het bepalen van de coronamaatregelen? Neem de stem van ouderen serieus en betrek hen actiever bij het ontwikkelen van beleid en maatregelen, die tenslotte vooral henzelf (be)treffen. Waardeer hun kennis en ervaring en bouw met hen aan een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap. Schat ook de ouderenzorg op waarde: niet omdat het economisch rendabel is, maar omdat deze zorg bijdraagt aan de waardigheid van ouderen en een goede laatste levensfase.

2. Ook in deze tijd hebben we de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Deel ouderen niet langer in hokjes in en zie en waardeer ieder mens als een uniek individu, met eigen kracht en kwetsbaarheid. Laten we de bijzondere solidariteit van deze coronatijd vasthouden en ons best doen om ons meer in elkaar te verdiepen, beter naar elkaar te luisteren en niet te snel te oordelen.

3. Op latere leeftijd hechten mensen vooral veel waarde aan betekenisvolle relaties, en juist die zijn door de coronamaatregelen doorkruist. Geef zorgmedewerkers ruimte voor maatwerk, geef hen het vertrouwen om dilemma’s rondom behoeften en verlangens af te wegen. Ook in crisistijd geldt dat de medische behoeften en persoonlijke verlangens van verpleeghuisbewoners twee verschillende dingen zijn die in balans moeten worden benaderd. En dat betekenisvolle relaties onmisbaar zijn voor hun kwaliteit van leven.

4. Ongezonde mensen worden onevenredig hard door de crisis getroffen. Dat is niet hun eigen schuld, maar te wijten aan hoe we onze samenleving hebben ingericht. Pas de omgeving zo aan dat deze uitnodigt tot een gezondere leefstijl. We hebben bewezen dat we bereid en in staat zijn om winkels, kantoren, het openbaar vervoer en de publieke ruimte in korte tijd om te bouwen om de corona-epidemie het hoofd te bieden. We kunnen eenzelfde krachtsinspanning leveren om de stille epidemie van welvaartsziekten aan te pakken.

Laten we de handen ineenslaan om alle Nederlanders te helpen vitaler, betekenisvoller en in verbondenheid oud te worden, met oog voor de grote kansenongelijkheid die corona ook weer zichtbaar maakt. Laten we hoop putten uit de ongekende creativiteit en solidariteit die aan de oppervlakte zijn gekomen.

We zien een geweldige bereidheid om iets voor elkaar te betekenen: een vruchtbare basis om met elkaar onze samenleving vitaler, veerkrachtiger en inclusiever te maken. De kansen liggen er: dit is het moment om ze te grijpen.

Lees hier ons complete manifest Ouderen en corona, vier lessen en kansen.

Tineke Abma: geef ouderen een stem in de coronamaatregelen

Tineke Abma: geef ouderen een stem in de coronamaatregelen

Experts bepalen het debat over het coronabeleid, zoals virologen, epidemiologen en medisch specialisten. Er gaan steeds meer stemmen op om méér deskundigen te betrekken bij het doordenken van de crisis. Maar één perspectief ontbreekt tot op heden vrijwel geheel: dat van de mensen die we willen beschermen, de meest kwetsbare, oudere burgers. Dit betoogt Tineke Abma, directeur van Leyden Academy, op de website van Sociale Vraagstukken.

Het ontkennen van de stem van ouderen is niet alleen een probleem ten tijde van corona, volgens Abma: “De crisis vergroot dit uit, waardoor nu scherp zichtbaar wordt dat de mensen om wie het gaat, nauwelijks zeggenschap hebben. (…) In onze oplossingsreflex als experts vergeten we naar ouderen te luisteren. Zo missen we een schat aan kennis en inzichten en sluiten onze oplossingen, en de communicatie hierover, niet altijd goed aan bij hun leefwereld.”

Abma roept beleidsmakers op om het perspectief van ouderen serieus te nemen: “Baseer het beleid en de maatregelen meer op hun verhalen en ervaringen en blijf met de ouderen in gesprek om, zeker in tijden van grote onzekerheid en complexiteit, besluiten waar nodig bij te sturen.” Zij illustreert haar pleidooi met treffende uitspraken van senioren Loek, Merapi, Dineke en Joke vanuit verhalenplatform Wij & corona.

Lees het gehele opinieartikel op de website van Sociale Vraagstukken.

Blijf in beeld Leiden: inzamelactie smartphones voor ouderen

Blijf in beeld Leiden: inzamelactie smartphones voor ouderen

Om het coronavirus een halt toe te roepen, houden we afstand tot elkaar en blijven we zoveel mogelijk binnen. Veel ouderen die zich normaal gesproken prima redden, raken nu afgesloten van de buitenwereld: bezoek van de (klein)kinderen kan niet meer en sociale activiteiten, clubjes en verenigingen staan stil. Contact met familie en naasten via videobellen en WhatsApp kan in deze tijd extra waardevol zijn. Maar niet iedereen heeft een smartphone of internet thuis. Daarom starten we de inzamelactie ‘Blijf in beeld’ om te zorgen dat ouderen in Leiden en omgeving via de smartphone verbinding kunnen houden met hun naasten. De actie is een initiatief van Charlotte Poot, promovenda aan het LUMC, en wordt van harte ondersteund door Leyden Academy.

Bekijk ook de reportage bij RTL Nieuws op 20 april 2020, met Charlotte Poot en dhr. Ton Verboon die dankzij zijn smartphone na weken eindelijk weer het gezicht ziet van zijn geliefde echtgenote Sjaan in het verpleeghuis.

Hoe werkt het?
Wij verzamelen tweedehands smartphones en opladers en maken deze gebruiksklaar. We leveren deze vervolgens met een mobiel internet databundel aan de ouderen, voorzien van een duidelijke, begrijpelijke handleiding. Een groep vrijwilligers zorgt dat de smartphones bij de ouderen terechtkomen en zal hen, op veilige afstand, wegwijs maken in het gebruik hiervan. Zodat zij kunnen beeldbellen, WhatsAppen, een potje Wordfeud spelen en/of internetten. Twee dagen later wordt de oudere nog even gebeld om te horen hoe het gaat en hem of haar zonodig verder te helpen.

Heeft u een smartphone om te doneren?
Heeft u nog een oude smartphone en/of oplader die u kunt missen? Lever die in, dan zorgen wij dat deze op de juiste plek terecht komt. Het maakt niet uit welke smartphone u doneert, zolang deze maar geschikt is voor videobellen/WhatsApp bellen. Zorg dat u alle persoonlijke foto’s, bestanden en andere persoonlijke gegevens van de telefoon heeft verwijderd. Het zou fijn zijn als u de telefoon terugzet naar fabrieksinstellingen. Lukt dit niet, dan zullen wij dit voor u doen: het team van Microfix helpt ons hierbij.

U kunt uw smartphone en/of oplader inleveren bij De Vliegershop, Haarlemmerstraat 192 in Leiden, bij Hoogvliet Levendaal, Levendaal 20 in Leiden of bij Clubhuis de Derde Helft, Jacoba van Beierenlaan 92, in de Leyhof in Leiderdorp. Kijk voor de actuele openingstijden op de websites en houd u s.v.p. aan de veiligheidsmaatregelen die de winkel hanteert, zoals minimaal anderhalve meter afstand houden.

U kunt de telefoon ook per post opsturen. Stuur de smartphone en/of oplader op naar onderstaand adres. Zorg dat deze goed is beschermd, gebruik bijvoorbeeld een envelop met bubbeltjesplastic of vul het pakketje met opvulmateriaal. Vermeld op het pakket duidelijk de naam van de actie:
De Vliegershop: Actie Blijf in beeld
Haarlemmerstraat 192
2312 GH Leiden

Kent u iemand die een smartphone kan gebruiken?
Kent u zelf een oudere die geen internet en smartphone thuis heeft en hiermee geholpen zou zijn? Stuur dan een e-mail naar Charlotte Poot. Beschrijf hierin kort waarom deze persoon de smartphone goed zou kunnen gebruiken en vermeld uw contactgegevens. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om te kijken wat wij voor deze oudere heer of dame kunnen betekenen.

Mede mogelijk gemaakt door…
Voor dit project werken wij samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisatie in Leiden. De inzamelactie wordt financieel ondersteund door het H.L. Drucker fonds, Fonds 1818, KPN Mooiste Contact Fonds, Pleindoneren, Oranje Fonds, Zorg en Zekerheid en gemeente Leiden. We zouden dit project ook niet kunnen doen zonder de geweldige hulp van De Vliegershop, OWN agency, Microfix Leiden, ICT4FREE, SeniorWeb, National eHealth Living Lab, Stadslab Leiden en Avans Hogeschool Breda.

Heeft u vragen, wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of op een andere manier als particulier of bedrijf bijdragen, kijk op de website of neem rechtstreeks contact op met Charlotte Poot via tel. (06) 44595123 of via e-mail.

Coronamaatregelen vergroten kans op eenzaamheid migrantenouderen

Coronamaatregelen vergroten kans op eenzaamheid migrantenouderen

Van de talloze spontane, hartverwarmende initiatieven voor oudere mensen tijdens de coronacrisis, is er maar een handjevol gericht op ouderen met een migratieachtergrond. Terwijl dit een kwetsbare groep is die relatief hard wordt geraakt door de maatregelen, zo betogen Tineke Fokkema en Nina Conkova in vakblad Sociale Vraagstukken. Zij onderscheiden vijf factoren waarom de gevolgen van de corona-uitbraak en de genomen maatregelen om deze te beteugelen, anders voor hen uitpakken dan voor ouderen die in Nederland zijn geboren.

Dr. Nina Conkova is senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Tineke Fokkema is senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en bijzonder hoogleraar ‘Ageing, Families and Migration’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

U kunt het artikel in Sociale Vraagstukken hier lezen.

Kwalitatief onderzoek ouderen en corona

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding te beperken, raken ook (zo niet vooral) ouderen. Ondanks dat er regelmatig over ouderen wordt gesproken in de media, zijn er nog altijd weinig senioren zelf aan het woord. Ouderen worden beschreven als ‘kwetsbaar’, ‘eigenwijs’ of ‘eenzaam’. Maar hoe ervaren zij deze tijd eigenlijk zelf? Om dit te onderzoeken, interviewden we in april 2020 senioren per telefoon over de impact van de coronamaatregelen op hun leven, hun sociale contacten en vitaliteit. We deden dit aan de hand van semi-gestructureerde interviews, dat wil zeggen interviews waarbij er een thematische leidraad is. In het onderzoek zijn 59 senioren geïnterviewd, waarbij we hebben gestreefd naar een zo divers mogelijke afspiegeling qua leeftijd en achtergrond.

Op 18 juni 2020 hebben we de uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek gedeeld via een persbericht op basis waarvan De Telegraaf op 27 juni het artikel ‘Aan ouderen wordt niets gevraagd’ publiceerde. De uitkomsten zijn ook verwerkt in een uitgebreide publiekssamenvatting die we met de geïnterviewden hebben gedeeld, en in een korte animatievideo. Ten slotte worden de uitkomsten verwerkt in een Engelstalig wetenschappelijk artikel (publicatie verwacht in de zomer van 2020).

Bekijk ook de toelichting van dr. Jolanda Lindenberg op het onderzoek en de uitkomsten in de webinar ‘Beleving ouderen in corona’ op 29 juni 2020 of beluister het interview met onderzoeker Miriam Verhage in de podcast Wijzijnnico. De onderzoekers schreven in augustus 2020 de blog It takes two to tango voor The Association for Anthropology and Gerontology, and the Life Course (AAGE).

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Jolanda Lindenberg.

Verhalenplatform Wij & corona

Verhalenplatform Wij & corona

Foto: GetOud

Hoe beleven Nederlandse senioren de coronacrisis? Hoe is hun leven veranderd, waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? Onder de noemer ‘Wij & corona’ geven Leyden Academy en stichting GetOud een podium aan senioren om hun verhaal te vertellen. Alle verhalen komen samen op het platform www.wijencorona.nl dat op 31 maart 2020 is gelanceerd.

Aanleiding
De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Senioren zijn een extra kwetsbare groep. Er wordt veel over hen gesproken, maar hun eigen stem horen we maar weinig. Daarom zijn GetOud en Leyden Academy begonnen met het interviewen van ouderen om hun verhalen online te delen en elkaar te inspireren: eerst via sociale media, nu op het platform Wij & corona. Met onder meer Dolly (92), die nog steeds haar vriendinnen opzoekt in het park. Bèr (76) die op zolder touwtje springt tot hij bijna van zijn stokje gaat. En voormalig huisarts Ben (67) die vreest dat hij zelf corona onder de leden heeft. De verhalen bieden afleiding, herkenning en houvast.

Hoe werkt het?
Op het platform Wij & corona worden alle verhalen verzameld. Medewerkers van GetOud en Leyden Academy interviewen veel senioren en we nodigen iedereen uit om hun opa, oudtante of buurman te bellen, hun verhaal vast te leggen en in te sturen. Senioren kunnen ook zelf hun bijdrage inzenden: als tekst, maar dit kan ook in de vorm van video, een foto of een tekening. Het platform biedt ook ruimte voor familieleden, vrienden, mantelzorgers en verzorgenden om hun verhaal te vertellen in deze uitzonderlijke tijden. De website wordt dagelijks aangevuld met verhalen, foto’s en filmpjes, waarvan we een selectie ook delen op de Facebookpagina Wijencorona.

Het initiatief Wij & corona wordt mede mogelijk gemaakt door het Jo Visser fonds, Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.

Neem voor meer informatie contact op met Niels Bartels.