Gratis mini-training Met plezier gezonder oud!

Gratis mini-training Met plezier gezonder oud!

Met de week van lezen en schrijven in volle gang wijzen we u graag op de activiteiten die de Leyden Academy doet samen met ouderen met laaggeletterdheid. Eerder gaven wij de cursus Met plezier gezonder oud! Deze cursus is ontwikkeld volgens de principes betekenisvol leren en samen leren. Benaderingen die beter passen bij de ervaringen en leerbehoeften van de meeste oudere laaggeletterden. Hierbij staat het uitwisselen van ervaringen en kennis, samen ontdekken, peer learning, gezelligheid en plezier voorop. Op 16 oktober starten we de online mini-training voor mensen die de cursus zelf willen gaan geven. U kunt zich hier gratis inschrijven.

Nieuwsgierig? Dan kunt u ook deze uitzending van het Glazen Radiohuis luisteren. Hierin vertellen onderzoeker Miriam Verhage en voormalig gezicht Leyden Academy Theo Warmenhoven over laaggeletterdheid onder ouderen en de cursus. Theo Warmenhoven is laaggeletterd en heeft op latere leeftijd lessen gevolgd om te leren lezen en schrijven. Hij vertelt in het interview hoe trots het hem maakt zijn (digitale) vaardigheden te vergroten en hoe fijn het is om minder afhankelijk van anderen te zijn.

“Laaggeletterden zijn weinig zichtbaar omdat ze zichzelf vaak trucjes hebben aangeleerd om hun laaggeletterdheid te verbloemen. Het is echter van belang die groep goed in beeld te krijgen, omdat hun aantal groeit, vanwege de toenemende vergrijzing. Om gezond ouder te worden en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij is het belangrijk dat mensen (beter) kunnen lezen en schrijven.” – onderzoeker Miriam Verhage

 

Nieuwe generatie ouderen langer thuis

Nieuwe generatie ouderen langer thuis

Inwoners van Nederland worden steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in onze eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende, heel diverse groep ouderen? Wat kunnen we leren van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf? Tijdens de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ op woensdag 15 juni 2022 deelden ruim 1100 professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers hun kennis, ervaringen en leerpunten rond deze urgente vragen.

Ieder mens is anders
Het boeiend programma bestreek de volle breedte bestrijkt van vitaal en betekenisvol ouder worden in Nederland. Leyden Academy is kennispartner van deze toonaangevende jaarlijkse conferentie en verzorgde enkele inhoudelijke bijdragen. Zo sprak in het plenaire ochtendprogramma Tineke Abma over de toenemende diversiteit onder ouderen, en ging ze hierover in gesprek met Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021. We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote en groeiende diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap vormen waarin ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt, met eigen kracht en kwetsbaarheid?

“Hang bij de entree van de zorgorganisatie een regenboogsticker, zodat LHBTI-ouderen zich gezien en welkom voelen.” – Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021

Diverse workshops
In het middagprogramma verzorgde het team van Leyden Academy verschillende workshops over onder meer ouderen met een migratieachtergrond, de waarde van kunst in de zorg, leefplezier in de ouderenzorg en intergenerationele ontmoetingen. We lichten ze hieronder even kort toe.

Groeiende diversiteit onder ouderen: zorg van de toekomst
Steeds meer ouderen hebben een migratieachtergrond en deze groep wordt ook steeds diverser. Dit roept de vraag op: welke behoeftes aan zorg en ondersteuning hebben deze ouderen? In deze sessie ging men in gesprek over en aan de slag met de bevindingen van ons praktijkgericht onderzoek in de regio Amsterdam. Hoe kunnen we deze bevindingen plaatsen? Wat past hierbij in de praktijk en wat is er nog nodig? We hopen zo verdere stappen te zetten om samen tot zorg en ondersteuning te komen die past bij toenemende diversiteit.

Kunst in de zorg en ondersteuning
Het grootschalige landelijke participatief onderzoek van Leyden Academy en Amsterdam UMC heeft aangetoond dat kunst bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig en is ondanks deze positieve effecten, de inzet van kunst en cultuur in het aanbod van zorg en ondersteuning nog niet vanzelfsprekend. Voor een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning zijn professionals nodig die op en over de grenzen van verschillende disciplines en domeinen werken. Kunstenaars kunnen hier een belangrijke rol in vervullen maar ook zorgprofessionals en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties.

Leefplezier in de ouderenzorg: hoe betrek je de naasten?
Betekenisvolle relaties zijn van groot belang voor ons welbevinden en leefplezier. Toch blijkt in de praktijk dat veel zorgmedewerkers nog weinig gericht zijn op de samenwerking met naasten. In deze actieve sessie ging men op zoek naar de optimale wisselwerking binnen de ‘driehoek’ van bewoners, naasten en zorgmedewerkers. Welke plek hebben naasten in het verpleeghuis? Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Hoe ga je met elkaar de relatie aan, maar geef je elkaar ook de ruimte? En wat vraagt dit van bestuur en management?

Waardevolle ontmoetingen tussen generaties
In deze sessie stonden de projecten Zomervisite, Slowdates en ENCOUNTER centraal, die als doel hebben om bij te dragen aan betekenisvol contact tussen jong en oud en het positief beïnvloeden van de beeldvorming over en weer. Deze drie initiatieven werden toegelicht aan de hand van vragen als: wat heeft het de deelnemers gebracht? Wat zijn waardevolle lessen die zij meenemen? Vervolgens ging men in gesprek over de waarde van ontmoetingen tussen generaties, met aandacht voor onderwerpen als effectmeting, borging en financiering van intergenerationele projecten.

Amstelland reikt Zonnehuis Penningen uit

Amstelland reikt Zonnehuis Penningen uit

Ze zijn er gelukkig, mensen die het verschil maken voor kwetsbare ouderen; mensen met mooie kleine initiatieven voor ouderen in hun eigen wijk of dorp. Vrienden, familie, collega’s, buren of andere betrokkenen hebben ‘hun’ toppers  voorgedragen. Deze genomineerden komen uit de gemeenten waar Zonnehuisgroep Amstelland actief is: De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam Buitenveldert.

De Zonnehuis Penning is bedoeld voor mensen die zich belangeloos inzetten voor kwetsbare ouderen, en wordt uitgereikt door Zonnehuisgroep Amstelland. De uitreiking vond plaats op dinsdagmiddag 25 mei. Het programma werd ingeleid door Thijs Houtappels, bestuurder Zonnehuisgroep Amstelland. Vervolgens was er een lezing over 100 jaar ouderenzorg van jonge historicus Hugo Schalkwijk. Aansluitend werden er drie Zonnehuis Penningen uitreikt door juryvoorzitter Nelleke Vogel. Een van de gelukkigen is het samenwerkingsverband Ouderenvriendelijk Buitenveldert. Hieronder kunt u meer over dit mooie initiatief lezen.

In 2015 had Amsterdam de ambitie om een ‘Age Friendly City’ (een concept van de Wereldgezondheidsorganisatie) te worden. In de wijk Buitenveldert startte daarom een groep oudere bewoners, samen met onderzoekers van Amsterdam UMC een onderzoek naar hoe de wijk ‘ouderenvriendelijker’ kon worden. De groep bewoners deed zelf een jaar lang onderzoek: ze interviewde 40 andere ouderen in de wijk, analyseerde de data en ging vervolgens in gesprek met gemeente, zorg- en welzijn en andere partijen om de aanbevelingen concreet te maken. De groep is al zes jaar zeer actief en heeft inmiddels veel bijgedragen aan de kwaliteit van leven van ouderen in de wijk.

Een aantal voorbeelden:

  • Bij alle huisartsen in Buitenveldert is de positie van de Praktijkondersteuner Ouderen versterkt. De groep denkt verder periodiek mee in het huisartsenoverleg voor het perspectief van ouderen. Dit naar aanleiding van de bevinding dat ouderen in de wijk vaak de ‘schone schijn’ ophielden.
  • Er zijn meer bankjes geplaatst op door ouderen veelgelezen routes. Ook is er een tuinproject gestart op een plek waar vele multiculturele ouderen wonen die voor hulpverlening moeilijk bereikbaar zijn. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat er behoefte was aan verbinding in de wijk.
  • De straatverlichting is verbeterd en de stoplichten zijn anders (langer) afgesteld, zodat de mobiliteit van ouderen in de buurt is verbeterd.

Graag willen we Hans Wamsteeker, Yvonne Lengams, Cisca Griffioen, Ellen van den Bogert, Jan de Vries, Peter Jelinek en de vele anderen van harte feliciteren met deze welverdiende erkenning.

Collegereeks voor senioren: Vitaal en betekenisvol leven

Collegereeks voor senioren: Vitaal en betekenisvol leven

Bijna iedereen kan zich wel verplaatsen in de uitdrukking ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’. De vraag is dan ook: hoe blijf je zo lang mogelijk vitaal, scherp en sociaal actief? Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezond en gelukkig oud worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen. Vanaf 10 maart zal de collegereeks ‘Vitaal en betekenisvol leven’ tijdens zeven dinsdagochtenden in het Poortgebouw in Leiden plaatsvinden.

Wat?
De invulling van de collegereeks zal grotendeels anders zijn dan die van voorgaande jaren, en zal er als volgt uit zien:

  • 10 maart – Biologie van veroudering en vitaal verouderen met minder pillen, door verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom
  • 17 maart – Kunst in de langdurige zorg, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma en kunstenaar Janine Schrijver
  • 24 maart – Participatie, mantelzorg en familierelaties, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma, sociologe dr. Nina Conkova en auteur en columnist Mohammed Benzakour
  • 31 maart – Leef- en woonplezier, door klinisch psychologe dr. Josanne Huijg en neurowetenschapper dr. Lex van Delden
  • 7 april – Leven lang leren, pensioen en financiën, door digital learning expert Marie-Louise Kok en programmadirecteur van het AEGON Center for Longevity and Retirement Mike Mansfield
  • 14 april – Beeldvorming van ouderen en sociaal welbevinden, door sociaal antropologe dr. Jolanda Lindenberg
  • 21 april – Veroudering van het brein, door neurowetenschapper Lex van Delden

Wie?
De collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist. De kosten bedragen 199 euro, en is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en een certificaat. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en de boeken ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Het geheim van de schildpad’ van dr. David van Bodegom.

“Ouder worden is sterker aan leefstijl gerelateerd dan ik had verwacht. Met preventie kan er veel gezondheid en welbevinden worden gewonnen en kosten worden bespaard.” – deelnemer aan de collegereeks ‘Vitaal verouderen’ in 2019

Waarom?
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen verbeteren door het scheppen van kansen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Neem voor meer informatie, of om aan te melden contact op met Jacqueline Leijs: leijs@leydenacademy.nl, 071-5240960.