In gesprek met ouderen die laaggeletterd zijn

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen: zij zijn ‘laaggeletterd’. Daarnaast hebben zij vaak ook beperkte digitale vaardigheden. Van deze groep zijn naar schatting meer dan 700.000 mensen ouder dan 65 jaar. Laaggeletterd zijn kan een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving: zo kan het de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen en het moeilijk maken voor mensen om informatie over hun gezondheid te verwerken.

Hoe ervaren mensen die laaggeletterd zijn het ouder worden? Wat vinden zij belangrijk, hoe zien zij de toekomst? En hoe kunnen we hen ondersteunen bij het kenbaar maken van en invulling geven aan deze wensen en ambities? In februari 2020 hebben we een eerste groepsgesprek georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven. In 2021 volgen nog twee groepen en enkele ontwerpsessies en wordt de aanvullende literatuurstudie afgerond.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Hofje Codde en Van Beresteyn.

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage of Jolanda Lindenberg.

Gezocht: deelnemers voor gesprek over ‘ouder worden’

Gezocht: deelnemers voor gesprek over ‘ouder worden’

Leyden Academy is op zoek naar mensen van 55 jaar en ouder voor een groepsgesprek. Het gesprek gaat over ouder worden.

Wat gaan we doen?
Bent u 55 jaar of ouder? En heeft u moeite met lezen en schrijven? Vraagt u weleens iemand om een formulier in te vullen? Of vindt u het lastig om formulieren en sommige brieven te lezen? Dan nodigen wij u graag uit. Tijdens het groepsgesprek gaan wij praten met u en 7 andere mensen. Over hoe u het vindt om ouder te worden en over uw wensen voor de toekomst. Wat vindt u belangrijk? Het gesprek duurt 2,5 uur. Wij zorgen voor koffie en iets lekkers. Als u meedoet aan het gesprek krijgt u een vergoeding van 20 euro.

Belangrijk om te weten
Dit groepsgesprek is onderdeel van een onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Leyden Academy. Ons doel is om te onderzoeken hoe mensen denken over ouder worden. Uw deelname helpt ons hierbij. Alles wat u ons in het gesprek vertelt, blijft geheim. We vragen u wel om toestemming voor uw deelname en een geluidsopname. De onderzoeker zal u hier meer over vertellen.

Wilt u meedoen?
Als u mee wilt doen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer (071) 524 0960. Vraag naar Miriam Verhage of Jolanda Lindenberg. De onderzoeker zal u meer vertellen over de gespreksgroep. Zoals de datum en plaats van het gesprek. U kunt zich ook aanmelden door een mailtje te sturen naar verhage@leydenacademy.nl. Zet in uw e-mail alstublieft ook uw naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen.

Samen Ouder: eenzaamheid en welbevinden

In opdracht van het Oranje Fonds voert Leyden Academy een evaluerend onderzoek uit over eenzaamheid en welbevinden onder ouderen. In 2018 is het Oranje Fonds van start gegaan met het drie jaar durende ‘Samen Ouder’-programma. Dit programma, volledig gericht op 65-plussers, bestaat uit 25 projecten die als doel hebben het bestrijden van (potentiële) eenzaamheid onder ouderen, het vergroten van sociaal welzijn, en het betrekken van kwetsbare ouderen bij de samenleving. Het Oranje Fonds sluit hiermee aan bij de groeiende maatschappelijke zorg over het thema eenzaamheid. De veranderingen in de verzorgingsstaat en maatschappelijke ontwikkelingen hebben onzekerheid en een gevoel van onbehagen gecreëerd over hoe we naar elkaar omkijken en van wie wat kan worden verwacht.

 

Eenzaamheid
In de afgelopen jaren is het percentage personen dat zich eenzaam voelt in Nederland vrij stabiel gebleven. Het gaat hier echter wel om een groot aantal Nederlanders; in 2017 voelde 30% van de Nederlanders zich enigszins eenzaam en 7% zich sterk eenzaam (CBS, 2018). Het percentage enigszins eenzamen en sterk eenzamen neemt toe met de leeftijd en met name onder de oudste ouderen (Dykstra, 2009; Van Beuningen & De Witt, 2016). Worden deze resultaten gecorrigeerd voor ervaren gezondheid dan verdwijnt dit effect. Dit betekent dat hoewel eenzaamheid dus niet op zichzelf samenhangt met ouder zijn, ouderen, doordat zij vroeg of laat met een afname in gezondheid worden geconfronteerd, wel vaker dan andere leeftijdsgroepen met eenzaamheid te maken kunnen krijgen.

Verbinding en activering onder ouderen
Het Oranje Fonds zet met het programma ‘Samen ouder’ in op sociale verbinding en deelname, zodat (enigszins) eenzame ouderen een plek in de maatschappij vinden en zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een betrokken samenleving. Gedurende de periode 2018-2021 zal het Oranje Fonds onder de noemer ‘Samen Ouder’ 25 sociale initiatieven ondersteunen in het betrekken, activeren en samenbrengen van ouderen op lokale schaal. Met behulp van financiële middelen, kennisdagen en coaching zullen de initiatieven op hun eigen manier meer (kwetsbare) ouderen proberen te bereiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatjesprojecten, eetsozen of samen sporten.

Projectevaluatie
Leyden Academy voert gedurende drie jaar een evaluatie uit van het Samen Ouder-project. We kijken hierbij naar de effecten, maar ook naar het proces. Dit gebeurt op deelnemer-, project- en programmaniveau. Een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden zoals vragenlijsten, discussiegroepen en narratieven wordt gebruikt om op elk niveau data te verzamelen. Hierbij zal worden gekeken naar activering, participatie en de effecten hiervan, met als belangrijkste uitkomstmaten eenzaamheid en welbevinden van de deelnemers. De eerste meting laat zien dat de projecten erin slagen om een groep ouderen te bereiken die bovengemiddeld hoger scoren op bekende risicofactoren voor eenzaamheid. Ze zijn vaker dan het Nederlandse gemiddelde alleenstaand en ervaren gemiddeld meer beperkingen in hun dagelijkse leven. De metingen in de komende twee jaar moeten uitwijzen of de projecten daadwerkelijk weten te voorkomen dat mensen zich eenzaam gaan voelen.

Op 10 oktober 2019 heeft Leyden Academy drie workshops verzorgd tijdens de Oranjefonds Kennisdag voor projectleiders van het programma Samen Ouder.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Miriam Verhage.