Cultuursensitieve zorg vraagt om maatwerk

In Amsterdam stijgt het aantal ouderen met zorgbehoeften, waarvan een snel groeiend aantal een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Deze groep wordt niet alleen ouder en de zorg intensiever, maar ook diverser. We hebben hun huidige en toekomstige wensen en behoeften in kaart gebracht. Zo willen we de zorgverlening beter laten aansluiten in situaties waarin culturele verschillen een rol spelen, en hopen we dat de zorgkwaliteit en tevredenheid zullen toenemen.

Het grote belang van cultuursensitief werken
Hoe denken ouderen met een migratieachtergrond zelf over hun huidige en toekomstige zorg? Samen met zorgorganisaties Amsta, Amstelring en Cordaan hebben we hier van januari 2020 tot en met juni 2022 onderzoek naar gedaan. Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het zorg-technisch handelen van belang is, net als schoonmaak, hygiëne en het aanbod van (divers) eten. Daarbij vindt men het essentieel dat de zorg persoonsgericht is en relationeel wordt uitgevoerd, rekening houdend met taal en geloof. In de toekomst wil men zo lang mogelijk onafhankelijk thuis wonen. Ons onderzoek bevestigt een toenemende vraag naar langdurige zorg (WLZ), en dan vooral voor pakketten waarin langdurige zorg thuis kan worden ontvangen (WLZ-PGB +VPT/MPT).

Grote diversiteit
Veel (cultuur)specifieke voorzieningen zijn doelgroepsgericht; bijvoorbeeld kleinschalig wonen voor senioren met een Surinaamse achtergrond of dagbestedingen voor senioren met een Turkse afkomst. Er zijn goede redenen (zoals taal en religie) die cultuurspecifieke zorg wenselijk maken. Toch spelen er verschillende verwachtingen, behoeften en wensen. Ook onder mensen met hetzelfde herkomstland is er grote diversiteit, waarbij andere kenmerken (zoals opleiding en inkomen) een rol kunnen spelen in hun zorgwensen.

Flexibele en persoonlijke zorg
Juist omdat iedereen verschillend is, is er vraag naar hele verschillende vormen van langdurige zorg. In een ideale wereld zou zorg flexibel en persoonlijk zijn, met de persoon en omstandigheden meebewegend. Door het open bespreken van wensen en mogelijkheden op basis van cultuursensitiviteit, en daar samen een weg in vinden, is persoonlijke zorg mogelijk.

Aan de slag
Naar aanleiding van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek zijn verschillende adviezen uitgebracht en instrumenten getest. Zoals bijvoorbeeld een ervaringsnetwerk: veel medewerkers hebben al veel cultuursensitieve ervaring en kennis die kunnen worden uitgewisseld. Ook hebben we het vertaalboekje ‘Elkaar begrijpen helpt’ gemaakt met medewerkers, bewoners en naasten waarmee aan de hand van pictogrammen kan worden gecommuniceerd. Verder hebben we een korte bewustwordingstraining ontwikkeld voor zorg- en welzijnsmedewerkers om in te zetten bij palliatieve zorg op basis van cultuursensitiviteit. Deze instrumenten zijn vrij beschikbaar.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem contact op met Jolanda Lindenberg.

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009