Hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie

Stichting Joods Maatschappelijk Werk, stichting Pelita en stichting de Basis (nu het Nederlands Veteraneninstituut), drie organisaties die samen veel kennis bezitten over context-gebonden zorg en welzijn, hebben een onderzoek geïnitieerd dat de wensen en behoeften van de naoorlogse generatie in kaart brengt. In samenwerking met Leyden Academy wordt er in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van september 2020 tot mei 2021 een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek is de vraag naar dienstverlening onder deze groep in het aanbod van gespecialiseerd maatschappelijk werk en welzijnsactiviteiten. Uit de ervaringen van de drie organisaties blijkt dat de cultuursensitieve benadering en context-specifieke aansluiting die zij bieden, van belang is om voor deze naoorlogse generatie van betekenis te zijn. Tegelijkertijd is er nog weinig bewijs hiervoor in wetenschappelijke studies omdat er, zeker in Nederland, nog weinig met een bredere blik naar de naoorlogse generatie is gekeken. Deze discrepantie tussen de stand van zaken in de huidige literatuur en de beleving en de signalen van de organisaties vraagt om nader onderzoek.

In een verkennend kwalitatief onderzoek naar de hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie, wordt naar antwoorden gezocht op vragen als: waar bestaan deze hulpvragen uit? Wat maakt deze hulpvragen specifiek? En hoe zou een passend aanbod eruit zien? De antwoorden worden gezocht door middel van een literatuurstudie, dossieronderzoek, drie focusgroepen (met experts, vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en medewerkers van de betrokken organisaties) en interviews met cliënten van de organisaties.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten gedeeld met de betrokken organisaties en de Tweede Kamer, en op termijn ook met een breder publiek door middel van een publicatie en publiekssymposium.

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Lindenberg.