Onze sessies tijdens conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Leyden Academy is kennispartner van de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’, dat op dinsdag 13 juni in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt. We organiseren een zestal sessies:

1. Hoe draagt kunst bij aan welbevinden van ouderen én aan het werkplezier van zorgprofessionals?
Kunst in de zorg heeft potentie om bij te dragen aan welzijn van ouderen en hun naasten én aan het werkplezier van zorgprofessionals, zo laat wetenschappelijk onderzoek en de praktijk zien. Om die potentie te realiseren is visie en strategie nodig. Kunst en cultuur bieden een nieuw perspectief op de groeiende zorgcrisis en een innovatieve benadering van de langdurige zorg en ondersteuning van ouderen. Studies tonen aan dat kunst in de zorg bijdraagt aan het welbevinden van ouderen en aan het vergroten van het werkplezier en ontlasten van zorg- en welzijnsprofessionals. Familie en naasten zien hun dierbare weer genieten.

Ondanks diverse initiatieven en succesvolle programma’s voor kunst in de zorg zijn deze nog vaak tijdelijk van aard en is de samenwerking tussen zorg en kunst nog niet vanzelfsprekend. De versnippering maakt het voor kunstenaars en zorginstellingen moeilijk om te innoveren en de programma’s te verduurzamen.
Op de conferentie wordt een strategie gepresenteerd om te komen tot een duurzame en stabiele praktijk op het gebied van kunst in de zorg, met daaraan gekoppeld onderwijs en onderzoek. Het initiatief hiertoe is genomen door een samenwerkingsverband met Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Leyden Academy.
De sessie wordt voorgezeten door prof. dr. Tineke Abma, directeur Leyden Academy.

Inschrijven voor deze sessie kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.

2. Cultuursensitieve zorg: Omgaan met dilemma’s
In Nederland wonen steeds meer mensen die in een ander land geboren zijn. Dat betekent dat er steeds meer ouderen met een migratie-achtergrond in de ouderenzorg terecht komen. De zorg krijgt dan ook meer en meer te maken met diverse culturele achtergronden, verschillende normen en waarden, religieuze overtuigingen en gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat er allerlei knelpunten worden ervaren bij het voldoen aan verwachtingen, behoeften en wensen. Dit kan in de dagelijkse praktijk veel dilemma’s met zich meebrengen.
Omgaan met dilemma’s is een onderdeel van zorg verlenen, maar het is niet altijd even makkelijk. In deze sessie gaan we aan de slag met het bespreken van dilemma’s op drie gebieden: discriminatie in de zorg, palliatieve zorg en de rol van familie in de zorg.

In samenwerking met en onder de begeleiding van (ervarings)deskundigen ontdekken we belangrijke elementen voor het omgaan met dilemma’s, komen we tegemoet aan diversiteit in de zorg en gaan we dieper in op cultuursensitieve zorg. De sessie wordt voorgezeten door Nina Conkova, senior onderzoeker bij Leyden Academy.

Inschrijven voor deze sessie kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.

3. Ouder worden met laaggeletterdheid
Zo’n 18 procent van alle mensen in Nederland heeft te maken met laaggeletterdheid. Hiervan zijn ongeveer 700.000 mensen ouder dan 65 jaar, zo’n 70% van hen is geboren in Nederland. Zij hebben moeite met lezen en schrijven. Een instructiefolder of brief van de gemeente is voor hen moeilijk te begrijpen. Laaggeletterdheid valt vaak samen met lagere digitale en gezondheidsvaardigheden en is vaak mede gerelateerd aan stress, (financiële) zorgen en gezondheidsproblemen. Toch weten we nog weinig over hoe zij het ouder worden ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe we hen kunnen ondersteunen bij het voorbereiden op ouder worden.

Tijdens deze sessie nemen we u mee in ons onderzoek en de projecten die we samen met ouderen met laaggeletterdheid hebben ontwikkeld over ouder worden. Hoe kijken ze naar ouder worden, wat vinden zij belangrijk? De sessie wordt voorgezeten door Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker bij Leyden Academy. I.s.m. Stichting Lezen en Schrijven.

Inschrijven voor deze sessie kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.

4. Ervaringen centraal: verhalende informatie voor goede zorg
Verhalende informatie over de persoonlijke beleving van zorg is essentieel voor het samen vormgeven van goede zorg. Daarbij geeft deze informatie inzicht in de ervaren kwaliteit en kan zij worden gebruikt voor leren en verbeteren op de werkvloer. Steeds meer zorgorganisaties willen dan ook aan de slag met verhalende informatie voor goede zorg.
Verhalende informatie is van belang om antwoord te geven op de vraag hoe bewoners, professionals en naasten de dagelijkse zorg en ondersteuning ervaren én of zij dit ook goede zorg vinden. Maar hoe kun je de ervaringen van bewoners, professionals en naasten in kaart brengen? En hoe kun je deze informatie zo goed mogelijk benutten?

Onderzoekers van Leyden Academy ontwikkelden de afgelopen drie jaar samen met twee zorgorganisaties Ervaringen Centraal, een methode voor het verzamelen en gebruiken van verhalende informatie in de verpleeghuiszorg. In de werksessie presenteren de onderzoekers kort hun methode en delen zij hun Doeboek met praktische handvatten. In de sessie ligt de nadruk vooral op het uitwisselen van ervaringen tussen de deelnemers met verhalende informatie voor goede zorg; in de rol als zorgontvanger (bewoner, naaste), zorgaanbieder (professional, manager, bestuurder). Iedereen is welkom om geïnspireerd te raken! De sessie wordt voorgezeten door Josanne Huijg, senior onderzoeker bij Leyden Academy.

Inschrijven voor deze sessie kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.

5. Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar seksualiteit en intimiteit bij zelfstandig thuiswonende ouderen, veel minder dan in de context van langdurige zorg. Het is onbekend wat voor behoeften en vragen thuiswonende oudere mensen over dit onderwerp hebben. Wel weten we dat sommige ouderen er graag over willen spreken. Reden voor Leyden Academy on Vitality and Ageing om participatief onderzoek te starten met thuiswonende ouderen over hun behoeften op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

Het doel van deze sessie is om de bewustwording over het belang van seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd te vergroten en op een creatieve en laagdrempelige manier hierover in gesprek te gaan met oudere mensen en met professionals voor wie dit thema relevant is. Inleidend presenteren we onze eerste bevindingen, die we recent hebben opgedaan tijdens groepsgesprekken. Op grond van de thema’s die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, introduceren we een aantal creatieve opdrachten die de deelnemers gaan uitvoeren. Deze sessie wordt voorgezeten door Elena Bendien, senior onderzoeker bij Leyden Academy.

Inschrijven voor deze sessie kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.

6. Zorgesthetiek, over de rol en waarde van lichamen in zorgpraktijken

Het is vanzelfsprekend dat het eigen lichaam van zorgprofessionals onmisbaar is in het werk dat zij doen. Tegelijkertijd is dat lichaam, dat werkt, waarneemt en ondergaat, vrijwel nooit een onderwerp van gesprek. Net zomin wordt er, los van problemen rondom veroudering, stilgestaan bij de oudere als “belichaamd wezen”. In deze sessie Zorgesthetiek gaan we dat wel doen, door dieper in te gaan op de waarde van lichamelijkheid, zowel voor de professional als voor de oudere, en hoe dat de zorgrelatie kan verrijken. Na een korte introductie over wat zorgesthetiek is, gaan deelnemers (ouderen, zorgprofessionals en evt anderen) in groepjes met elkaar in gesprek over de betekenis van het lichaam. Deze sessie wordt voorgezeten door Tom Maassen, senior onderzoeker bij Leyden Academy.

Inschrijven voor deze sessies kan via dconferentie website. Daar staat ook het totale programma.