Levenstevredenheid bij oudere mensen

Oudere mensen zijn doorgaans nog heel tevreden met hun leven, ondanks toenemende ongemakken: 85-jarigen geven hun huidige leven gemiddeld een 8. Dit rapportcijfer is vergelijkbaar met dat van jonge mensen. Bevindingen van de Leiden 85-Plus Studie wijzen uit dat zieke ouderen bijna net zo tevreden zijn met hun leven als fysiek gezonde ouderen. Het verschil tussen beide groepen verdween zelfs helemaal als het ging om mentale gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat zieke oudere mensen andere dingen gaan waarderen en hun verwachtingen bijstellen.

Thomas Puvill heeft in zijn promotieonderzoek inzicht geprobeerd te krijgen in hoe levenstevredenheid op hoge leeftijd samenhangt met leeftijdgerelateerde factoren, zoals een mindere (fysieke) gezondheid en het verlies van sociale contacten. Levenstevredenheid kan binnen verschillende culturen variëren; bevindingen voor Nederlandse ouderen kunnen dus niet zomaar naar andere groepen worden gegeneraliseerd. In zijn onderzoek neemt Thomas daarom ook data mee van soortgelijke internationale studies. Zo wordt op basis van data van een groot Europees bevolkingsonderzoek onder 55-plussers onderzocht wat in dit verband de rol is van mentale gezondheid, actief blijven en familie.

Met dit onderzoek wil Leyden Academy beleidsmakers, medici en het grote publiek laten zien dat het leven op hoge leeftijd ook kansen biedt en verschaffen we inzicht in hoe we het welzijn van oudere mensen kunnen vergroten.

Thomas heeft op dinsdag 6 juni 2017 in het Academiegebouw te Leiden zijn proefschrift ‘Maintaining life satisfaction at old age in the face of physical decline’ met succes verdedigd. Het onderzoek naar levenstevredenheid bij Leyden Academy richt zich nu vooral op levenstevredenheid van senioren met een niet-Nederlandse achtergrond.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jolanda Lindenberg.