Resultaten van de NPO-projecten

Het Nationaal Programma Ouderenzorg is in 2008 van start gegaan om een impuls te geven aan het verbeteren van de zorg voor ouderen. Doel was om tot een samenhangend zorgaanbod te komen dat beter afgestemd is op de behoeften van individuele ouderen.

Zowel ouderen als professionele deskundigen op het gebied van ouderen(zorg) geven aan dat het huidige zorgaanbod vooral reactief ingericht is op het oplossen van acute en kortdurende bestaans- en gezondheidsproblemen. Zij geven aan dat goede zorg voor ouderen een andere, proactieve, benadering vereist vormgegeven vanuit de volgende kernwaarden:

  • zeggenschap van de oudere;
  • voorkómen dat de situatie van de oudere verergert;
  • samenhang tussen wonen-, welzijn- en zorgarrangementen, tussen formele en informele zorg, tussen eerste en tweede lijn, tussen disciplines, tussen thuis en instelling, tussen professionals, instanties en ouderen;
  • het leveren van kwalitatief goede zorg, toegankelijk en kosteneffectief.

Het realiseren van goede zorg voor ouderen vereist een veranderingsproces in de cultuur en structuur, en in de focus van de zorg op wonen, welzijn en gezondheidszorg. Dit veranderingsproces is onlosmakelijk verbonden met bevoegde en bekwame professionele beroepsbeoefenaren. Echter, onderzoek binnen de initiële medische en verpleegkundige opleidingen wijst uit dat aankomende professionals ondanks een evidente demografische transitie nog steeds niet gedegen voorbereid worden op de zorg voor ouderen.

In totaal zijn 31 projecten verwerkt in de inventarisatie. Klik hier voor de resultaten.

Een van deze projecten is Levensles. Met dit initiatief willen Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en de negatieve beeldvorming over oudere mensen bijstellen. Onder de noemer ‘Levensles’, worden mbo- en hbo-studenten uitgedaagd om met een frisse blik te kijken naar de zorg voor oudere mensen en na te denken hoe deze kan worden verbeterd. Vervolgens wordt samen met regionale onderwijsinstellingen, gemeentes en andere partijen gezocht naar de verbindende factor om kennis te vergroten en de beeldvorming over ouderen te verbeteren. Lees hier meer over Levensles.

Meer onderzoeksrapporten lezen over onderwijsvernieuwing?