Annet van Harten

Professioneel ben ik al 25 jaar gefascineerd door wat individuele mensen, teams en organisaties beweegt en wat hen tegenhoudt om te bewegen. De laatste 10 jaar heb ik het geluk dat ik met die fascinatie een bijdrage kon leveren aan de ziekenzorg. Nu mag ik dat doen op een breder terrein binnen de zorg.

Voor mij staat welzijn van patiënten en professionals voorop en als het men hen goed gaat, gaat het ook goed met de zorgorganisaties als geheel. In projecten werk ik samen met zorgverleners en patiënten en experimenteren we met nieuwe werkwijzen en rolverdelingen. Bij Leyden Academy zal ik het Leefplezierplanteam versterken. Ik zal me vooral bezighouden met het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw verantwoordingsmodel met de betrokken systeempartijen (zorgkantoren, NZa, IGJ, Zorginstituut en VWS). Daarnaast ondersteunt ik bij de afronding van de implementatie van het Leefplezierplan in de zorgorganisaties.

Thema’s
Crew Resource Management, patiënt als partner, leiderschapsontwikkeling, planningsvraagstukken, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, preventieve gezondheid, ketenorganisatie, strategieontwikkeling, doelmatigheidsverbetering, coaching, systemisch werk, zingevingsvragen

Contact
E-mail
LinkedIn