Masters of Ageing: Chad Boult


De Amerikaan Chad Boult was de tweede spreker in de door Leyden Academy on Vitality and Ageing gelanceerde Masters of Ageing-serie. Masters of Ageing is een serie openbare lezingen op het gebied van veroudering.

Op dinsdag 9 april gaf Dr. Chad Boult een uitgebreide lezing over de zorg voor ouderen met meerdere chronische aandoeningen. Volgens Boult heeft 20-25% van de bevolking vier of meer chronische aandoeningen, en gebruiken ze ongeveer 80% van de gezondheidszorgbegroting. Dit is gerelateerd aan vele kwesties, maar voornamelijk omdat talrijke factoren in de organisatie en structuur van de gezondheidszorg niet overeenkomen met hun situatie en wensen. Zo wordt deze populatie chronisch zieken door een groot aantal ziekenhuisopnames gekenmerkt, veroorzaakt door een frequente terugval na hospitalisaties. Sommigen leggen meer dan 50 keer per jaar een bezoek aan het ziekenhuis af, deels omdat het huidige systeem niet op hun behoeften is ingespeeld.

Dr. Boult betoogd dat onze huidige gezondheidszorg gefragmenteerd, moeilijk toegankelijk, inefficiënt, onveilig en duur is. Volgens de Amerikaanse gezondheidszorganalist Donald Berwick is elk systeem perfect ontworpen voor de verkregen resultaten, m.a.w. het huidige systeem is vooral gericht op genezen en niet op zorg, en dus niet passend voor chronisch zieken. Dit brengt hogere kosten met zich mee.
In een poging om alternatieve modellen te vinden, ontwikkelden Dr. Boult en zijn team het guided care model. In dit model begeleiden zorgverpleegsters en een arts 50-60 hoog-risicopatiënten met chronische aandoeningen die complexe gezondheidszorg nodig hebben. Verpleegkundigen beoordelen behoeften, voorkeuren en prioriteiten van patiënten. Hieruit ontwikkelen ze een zorg- en actieplan, die in lekentaal aan de patiënt wordt voorgelegd. In plaats van afwachten, monitoren ze de patiënt proactief en bouwen ze een nauwe band op met de patiënt. Ze betrekken hen bij hun eigen verzorging, maken hen verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, steunen en motiveren hen, en communiceren met alle betrokken zorgverleners. Vooral belangrijk hierbij zijn de overgangen tussen de verschillende zorginstellingen en thuis, en de toegang tot welzijnsdiensten.

Het guided care model werd bij meer dan 900 patiënten (485 in begeleide zorg en 419 in gebruikelijke zorg) toegepast. De resultaten waren positief, zoals bleek uit de arts- en patiënttevredenheid, het verminderd aantal ziekenhuisopnames, de vermindering van inspanning van verzorgers, en de lagere kosten (75.000 dollar goedkoper dan gebruikelijke zorg). Ondanks deze veelbelovende resultaten, is het model in de Verenigde Staten nog niet verder uitgerold. Wel wil Kaiser Permanente, een grote verzekeringsmaatschappij met eigen gezondheidszorginstellingen, verder van het model gebruikmaken. Dr. Boult wijdt de langzame vordering aan de structuur van de financiering: ziekenhuizen moeten besparen, terwijl de kosten voor dit zorgmodel door de primaire zorg worden betaald. Als er geen geldelijke overdracht tussen deze twee systemen kan plaatsvinden, dan is het model moeilijk te implementeren.

In de discussie die volgde, werd gedebatteerd over de toepassing van het guided care model in Nederland. Over het algemeen zijn er veel overeenkomsten met het Nederlandse zorgsysteem, en ook met de financieringsproblemen. In Nederland neemt in veel gevallen de huisarts de rol als referentiepunt voor de patiënt van de verpleegkundigen guided care over.
Tot slot merkte Prof. Rudi Westendorp op dat grote gezondheidszorgverzekeraars in Nederland van mening zijn dat het tijd wordt om een stap richting een nieuw financieringssysteem te zetten.
Al met al word het guided care model gezien als veelbelovend. De systematische barrières die nog steeds bestaan, vormen een uitdaging voor de uitvoering van dit soort modellen. Er zal een kentering moeten plaats vinden om goed te kunnen reageren op de veranderde behoeften en wensen van onze bevolking.

Klik hier voor de presentatie van dr. Chad Boult.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009