Hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie

Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita en het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen stichting de Basis), drie organisaties die samen veel kennis bezitten over contextgebonden zorg en welzijn, hebben een onderzoek geïnitieerd dat de wensen en behoeften van de naoorlogse generatie in kaart brengt. In samenwerking met Leyden Academy is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van september 2020 tot juni 2021 een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek is de vraag naar dienstverlening onder deze groep in het aanbod van gespecialiseerd maatschappelijk werk en welzijnsactiviteiten. Uit de ervaringen van de drie organisaties blijkt dat de cultuursensitieve benadering en context-specifieke aansluiting die zij bieden, van belang is om voor deze naoorlogse generatie van betekenis te zijn. Tegelijkertijd is er nog weinig bewijs hiervoor in wetenschappelijke studies omdat er, zeker in Nederland, nog weinig met een bredere blik naar de naoorlogse generatie is gekeken. Deze discrepantie tussen de stand van zaken in de huidige literatuur en de beleving en de signalen van de organisaties vraagt om nader onderzoek.

In een verkennend kwalitatief onderzoek naar de hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie, is naar antwoorden gezocht op vragen als: waar bestaan deze hulpvragen uit? Wat maakt deze hulpvragen specifiek? En hoe zou een passend aanbod eruit zien? De antwoorden zijn gezocht door middel van een literatuurstudie, dossieronderzoek, drie focusgroepen (met experts, vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en medewerkers van de betrokken organisaties) en interviews met cliënten van de organisaties.

Het onderzoek is in juni 2021 afgerond. Bekijk hier de belangrijkste bevindingen en het onderzoeksrapport ‘Vragen onder de naoorlogse generatie’. Het rapport is aangeboden bij het Ministerie van VWS en heeft geresulteerd in het ondertekenen van een convenant tussen de betrokken partijen. We denken dat het een belangrijke erkenning en eerste stap is voor mensen uit de naoorlogse generatie.

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Lindenberg.